УКАЗАНИЯ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ОБЩИЯ АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК НА ГР. ДОБРИЧ

A A A

ВАЖНО!

За да бъдат законосъобразно проведени общите събрания на сдруженията на собствениците, следва да бъдат спазени изискванията на чл. 13 от Закона за управление на етажната собственост, а именно:

Общото събрание се свиква чрез покана, подписана от лицата, които свикват общото събрание, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата не по-късно от 7 дни преди датата на събранието. Седемдневният срок започва да тече от деня, следващ деня на поставяне на поканата и изтича в края на последния ден. Датата и часът на поставянето задължително се отбелязват върху поканата от лицата, които свикват общото събрание, за което се съставя протокол. Общото събрание може да бъде насрочено и да се проведе най-рано на осмия ден след датата на поставяне на поканата.

Срокът се брои в цели дни и не е обвързан с часовете на поставяне на поканата и на провеждане на събранието!

 

* * *

Презентация от проведена среща с Представителите на Сдруженията на етажната собственост в град Добрич на 19.01.2023г. от 17,30 ч.

https://www.youtube.com/watch?v=Knw8eGGPZIw


 

Пълния пакет от документи и информация по процедурата може да намерите на портала ИСУН на Средствата от ЕС, като правилата и условията за участие в програмата са разписани в НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За да кандидатствате по програмата, трябва да имате предвид, че Вашата жилищна сграда следва:

 • да е с най-малко 4 самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от 1 собственик, и да е проектирана преди 26.04.1999 година.
 • най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ да се заема от жилища
 • да е учредено сдружение на етажната собственост по реда на ЗУЕС
 • да е извършено обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и изготвен технически паспорт
 • да е извършено обследване за енергийна ефективност и издаден валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението.

НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в Община град Добрич и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.

Съгласно Чл. 29. ал. 1 от ЗУЕС, Председателят на управителния съвет (управителят) в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание внася в общинска администрация Заявление за вписване на сдружението в публичен регистър по чл.29, ал.1 от ЗУЕС.

Към заявлението се прилагат следните документи:

 • Покана за общо събрание на собствениците на етажната собственост/етажните собствености – образец - приложение №1 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на етажната собственост/етажни собствености за учредяване на сдружение на собствениците – образец – приложение №2 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост - /примерен образец/
 • Протокол от учредителното събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) – образец – приложение №3
 • Споразумение, заверено от председателя на управителния съвет (управителя) – образец - приложение №4. Споразумението се съставя в два еднообразни екземпляра – един за сдружението и един за публичния регистър на общината.
 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението - изготвя се от Нотариус

Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация в сградата на Община град Добрич, ул.България №12, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа. За регистрацията не се дължат такси.

Образец на Заявлението, както и другите необходими документи за регистриране на сдружение на собствениците, можете да изтеглите от настоящата рубрика, от портала ИСУН на Средствата от ЕС, както и от сайта на МРРБ.

След вписване в публичния регистър ще бъде издадено Удостоверение за регистрация на сдружението.

В 7-дневен срок след получаване на Удостоверение за регистрация на сдружението управителният съвет (Управителят) на сдружението подава заявление за регистрация в регистър БУЛСТАТ при Агенцията по вписванията.

Сградите, в които има регистрирано сдружение на многофамилни жилищни сгради, няма нужда да се пререгистрират, но данните им следва да са актуални и ако има необходимост да се извърши промяна в обстоятелствата на регистрираното Сдружение на собствениците, съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.


ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Обследването за енергийна ефективност и изготвянето на сертификат за енергийни характеристики на сградата, както и обследването за установяване на техническите характеристики и изготвянето на технически паспорт се извършват от оторизирани фирми, публикувани в официален регистър на ДНСК, които можете да разгледате чрез следните линкове

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

Собствениците на сградата, провеждат общо събрание на сдружението на собствениците (СС) или общо събрание на етажната собственост, за да изберат фирма, на която да възложат извършването на дейностите, както и да определят начина и условията за заплащане от всеки от собствениците на самостоятелни обекти в сградата. Решението трябва да е за възлагане на фирма/фирми да извърши следните дейности:

 • изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт
 • изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

ВАЖНО: Тъй като решението/ята се отнасят до въпроси от правомощията на общото събрание на собствениците, то ако в същото не членуват всички собственици на самостоятелни обекти в сградата или входа, то решението на сдружението се внася за приемане от общото събрание на собствениците.

Управителният съвет (управителят) на сдружението свиква общо събрание на собствениците по реда на раздел II от глава втора от ЗУЕС. В този случай членовете на сдружението участват в общото събрание на собствениците или определят представител, който гласува с дял, равен на идеалните части, с които е взето решението в сдружението.


ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПРЕД ОБЩИНАТА

Сдружението на собствениците заявява интерес пред общината чрез подаване на Заявление за участие по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – ЕТАП I”.

Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС за обновяване за енергийна ефективност, като съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения, предоставени от всяко от сдруженията описани в Заявлението:

 • Справка за ССО - образец - приложение 5
 • Покана за провеждане на общо събрание на СС - образец-приложение 6 - копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол за поставяне на поканата - образец- приложение 7- копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол от общото събрание на СС - образец- приложение 8 копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ - копие, заверено „Вярно с оригинала“ (за сдружението);
 • Друго /следва да се опише/
  • приложение 9 - декларация за съгласие и осигуряване на достъп от нечлен на Сдружението на собствениците.

Когато в сдружението не членуват всички собственици, към протокола се прилагат данни за собствениците – нечленуващи в СС, както и следните документи:

 • Покана за свикване на общо събрание на собствениците – образец - приложение № 10 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собствениците – образец – приложение № 11 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;
 • Протокол от общо събрание, заверен от председателя на управителния съвет (управителя) – образец– приложение № 12

В Общината се извършава проверка на подадените документи и преценка относно тяхната пълнота. В случай на липсващи документи, общината изисква от СС тяхното предоставяне.

Сдруженията на собствениците подали пълния пакет от документи, който напълно отговаря на изискванията на процедурата, ще бъдат поканени за сключване на Партньорско споразумение.


ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

След сключването на партньорското споразумение, общината в качеството си на водещ партньор ще извърши подготвителните действия (при активното участие и съдействие от страна на СС) ще подаде проектното предложение чрез ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ.

Срок за кандидатстване по настоящата процедура: 31.05. 2023 год.

ВАЖНО!!!

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинска администрация град Добрич ще приема заявления за участие до 10.05.2023 г. включително.

Други документи и информация:

Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване

Проект на договор за финансиране

При наличие на самостоятелни обекти в сградата, които се използват за извършване на стопанска дейност, както и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии собствениците на тези обекти ще се третират като получатели на минимална помощ (de minimis) съгласно Закона за държавните помощи и следва да се запонзаят с информацията в раздел 5 от НАСОКИТЕ - "МИНИМАЛЕН И МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА СРЕДСТВАТА" както и със следните документи:

Указания за оценка на съответствието на предложенията за изпълнение с правилата за държавни помощи

Декларация за държавни и минимални помощи