Други съобщения

Съобщение във връзка с инвестиционно предложение за "Заустяване на пречистени отпадъчни води от регионално депо Стожер в река Суха река

Петък, 17 Януари 2020

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната…

Съобщение във връзка с инвестиционно предложение за "Оползотворяване на отпадък с код 10 01 05 и влагането му вместо природен гипс в производството на строителни материали - газобетонни зидарийни блокчета"

Сряда, 1 Април 2020

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ          На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда…

Изграждане на площадка  за извършване на дейности по събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и хартиени, картонени, пластмасови и метални опаковки

Петък, 18 Септември 2020

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ          На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда…

Промяна на количествата на отпадъци, приемани на площадка за дейности по третиране и добавяне за събиране и съхраняване на отпадъци с нови кодове

Сряда, 3 Февруари 2021

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ          На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич    С…

Заповед № РД-04-120/02.08.2021 г. на директора на областна дирекция "Земеделие" - гр. Добрич

Понеделник, 9 Август 2021

Заповед № РД-04-120/02.08.2021 г. на директора на областна дирекция "Земеделие" - гр. Добрич за откриване процедура по сключване на споразумения и назначаване на комисия по чл. 37в, ал. 1 от…

Искане на информация по Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни намерения с възложител Недко Недков - Овчарово ЕООД

Понеделник, 16 Август 2021

Искане на информация по Приложение 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционни намерения с възложител Недко Недков - Овчарово…

Увеличаване на капацитета на инсталациите, Клетка 1 и Клетка 2 на Регионално депо с. Стожер и заустване на пречистени отпадъчни води в р. Суха река

Вторник, 30 Ноември 2021

  ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ          На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   …

Решение №ВА - 83/ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Понеделник, 8 Август 2022

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ         На основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ, бр. 57/2004 г.,…