Заседание №54 на 19.09.2023 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Приемане на бюджета за 2023 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023 – 2025 година на Община град Добрич.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Информация за изпълнението на бюджета на общината, сметките за средства от Европейския съюз и показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси за контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“, както и за динамиката и текущото състояние на техния дълг за полугодието на 2023 година.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за актуализация на Програмата за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2023 г.

Приложение

Вносител: Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за избор на „Почетен гражданин на град Добрич.

Приложение

Вносител: Нивелин Радичков

Председател на Общински съвет Добрич

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот публична общинска собственост СК „Русалка“ на Спортен клуб по Аеробни спортове „Боди Реформ“.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот публична общинска собственост в СК „Русалка“ на Карате клуб „Добруджа“.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от самостоятелен обект с идентификатор 72624.623.249.3.4 по КККР на град Добрич с площ 16,08 кв. м, целият с площ 298,90 кв. м в сграда находяща се на адрес – ул. „Васил Левски” №7.

Приложение

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на общински полски пътища за стопанската 2023 – 2024 година.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков” №5.

Приложение

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.617.1022 по КККР на град Добрич, находящ се на улица „Генерал Георги Попов“ №47 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Приложение

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.623.355 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Независимост“ №1 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Приложение

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на земеделска земя – лозя 72624.906.33, 72624.906.34 и 72624.906.253 по КККР на град Добрич, находящи се в землището на град Добрич.

Приложение

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.601.12, находящ се в кв. „Рилци“, ул. „Господин Желязков“ №32а.

Приложение

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Учредяване право на пристрояване за изграждане на външно стълбище, във връзка с одобрен проект за обект: „Преустройство на жилище в офис със самостоятелен вход в УПИ VIII в кв.18 по ПУП- ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич”, ул. „Страцин“ №8.

Приложение

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка към съществуваща жилищна сграда в Поземлен имот 72624.626.4907 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич на град Добрич“, ул. „Любен Каравелов“ 20а.

Приложение

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Учредяване право на пристрояване и надстрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Пристройка и надстройка на съществуваща сграда в УПИ XII в кв. 45 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик- Йовково“ – юг на град Добрич“.

Приложение

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Промяна предназначението на общинско жилище от фонд резервен на Община град Добрич и определянето му като част от основния жилищен фонд за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди по реда на НРУУЖНННУРЖОЖФ на Община град Добрич, приета с Решение №24 – 4 от 19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и дом. с Решение №22 – 1/25.05.2021 г., последно изм. и доп. с Решение №36 – 10/28.07.2022г. на Общински съвет град Добрич.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Приемане на План за изпълнение на Стратегия за развитие на ЕК „Стария Добрич“, гр. Добрич.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на годишен отчет за 2022 г. на Кмета на Община град Добрич, за изпълнение на „Плана за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027 г. на Община град Добрич“ и на концесионните договори.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за изменение на договор №53 от 31.01.2005 г., за предоставяне на концесия върху част от имот, публична общинска собственост, част от Градски парк „Свети Георги”: „Терен”, отреден за „Обект за обществено хранене №1”, изграден със средства на концесионера.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за изменение на договор №36 от 08.10.2003 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Геврекчийница“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за изменение на договор №41 от 09.10.2003 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Иконописна работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за изменение на договор №43 от 09.10.2003 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Грънчарска работилница“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Създаване на нова социална услуга „Наблюдавано жилище“, държавно делегирана дейност.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Утвърждаване на предложение за удостояване на творци с Национална литературна награда „Дора Габе” и съпътстващи отличия.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Формиране на паралелки с по-малък брой от минималния норматив за учебната 2023/2024 година в ОУ „Панайот Волов“, ОУ „Христо Смирненски“, ОбУ „Йордан Йовков“, ПГВМ „Проф. д-р Г. Павлов“ и ПМГ „Иван Вазов“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140855 за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II - ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140780 за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 000851111 за периода 01.01.2023г – 30.06.2023 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие община град Добрич да подаде проектно предложение „Областен информационен център – Добрич“ по процедура BG16RFTA001-1.006 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Техническа помощ“ 2021 – 2027 с наименование: „Видимост, Прозрачност и Повишена осведоменост за резултатите и добавената стойност от подкрепата от европейските фондове при споделено управление чрез мрежата от ОИЦ.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Увеличаване на пределната стойност за изпълнение на сключен Договор №ДОП-190/21.11.2019 г. за „Строително монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич“, с обслужваща част: ЗП общо – 1422,71 кв. м, РЗП = 7555,93 кв. м.”

Приложение

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК: 834052321 за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК: 834025865 за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 202966915 за периода 01.01.2023 – 30.06.2023 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Одобряване предложението на Конкурсната комисия за избор на управител на „Индустриален парк Добрич” ЕООД град Добрич, ЕИК: 207278221 за определяне на кандидата, спечелил конкурса.

Приложение

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие за назначаване на временен управител на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 202966915.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич за 2024 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Утвърждаване на промени в новата общинска транспортна схема на град Добрич.

Приложение 

Приложение 

Приложение

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.176.90 в землището на град Добрич, за промяна от територия с режим „ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ – ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ“ в зона „ТЕРЕНИ ЗА ЕНЕРГИЙНИ ПРОИЗВОДСТВА – Пел“.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.443.52 – урбанизирана територия „за Стадион“ в землището на град Добрич от устройствена зона с режим „ТЕРЕНИ ЗА СПОРТ – „Са“ в „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“ – Пп“.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места и селищни образувания за ПИ 72624.440.439 и 72624.440.764 в землището на град Добрич за обект: „Уличен водопровод за двуфамилна двуетажна жилищна сграда в ПИ 72624.440.22, местност „Пратера“, град Добрич.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.904.77, местност „Гаази баба“, землище на град Добрич“.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Други.

 

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

Дата на публикуване: 08.09.2023 г.

 

Допълнително разгледана Докладна записка:

1. Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община град Добрич във връзка с предстоящите местни избори.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

2. Предоставяне на мандат и определяне на представител за представляване на Община град Добрич на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К - Добрич в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“ АД, град Добрич, което ще се проведе на дата 12-ти октомври 2023 г., а при липса на кворум определена резервна дата 18.октомври.2023 г.

Приложение

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

3. Промяна на характера на собствеността и предназначението на част от поземлен имот ПИ с идентификатор 72624.602.933 по КККР на град Добрич във връзка с проект за изменение на КККР на град Добрич.

Приложение

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

Дата на актуализация: 18.09.2023 г.

 

Последна промяна: 13:08:36, 17 Октомври 2023
Свали в pdf