Заседание №52 на 25.07.2023 г.

A A A

 

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 г.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през първото шестмесечие на 2023 г.

Вносител: Йордан Йорданов

                                                    Кмет на Община Добрич

 1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през първото шестмесечие на 2023 година.

 Вносител: инж. Нивелин Радичков

                                       Председател на Общински съвет Добрич

 1. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 януари 2023 година до 30 юни 2023 година.

Вносител: Йордан Йорданов

                                                   Кмет на Община Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „За равен шанс на децата“, Договор за безвъзмездна помощ №BG05M9OP001-2.004-0028-C01, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

  Вносител: Йордан Йорданов

                                                             Кмет на Община Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект  „Грижа в дома в Община град Добрич“, с договор за безвъзмездна финансова помощ ВG05SFPR002-2.001-0081, процедура за директно предоставяне на БФП ВG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, съфинансиран от  Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 – 2027 г.

 Вносител: Йордан Йорданов

                                                   Кмет на Община Добрич

 1. Проектно предложение „Равен шанс за достъп до качествено образование и превенция на вторична сегрегация“ по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ 2023 г.

   Вносител: Йордан Йорданов

                                                  Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) град Добрич за ПИ  72624.635.6 – урбанизирана територия, от „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ – Ппч“ в  „УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ – Пп“.

 Вносител: Йордан Йорданов

                                                        Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.383.57, в землището на град Добрич.

 Вносител: Йордан Йорданов

                                                          Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.602.1117, в землището на град Добрич.

  Вносител: Йордан Йорданов

                                                         Кмет на Община Добрич

 1.  Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.906.417, местност „Кулата“ в землището на град Добрич.

   Вносител: Йордан Йорданов

                                                  Кмет на Община Добрич

 1.  Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за ПИ 72624.433.174  по КК на град Добрич за промяна предназначението му „за Обслужващ път в гробищен парк“.

Вносител: Йордан Йорданов

                                                     Кмет на Община Добрич

 1.  Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.433.175, 72624.433.176, 72624.433.177 и 72624.433.178 в землището на град Добрич.

 Вносител: Йордан Йорданов

                                                  Кмет на Община Добрич

 1.  Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.111, местност „Гаази баба“, землище на град Добрич“.

 Вносител: Йордан Йорданов

                                                              Кмет на Община Добрич

 1.  Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.93, местност „Гаази баба“ в землище на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

                                                             Кмет на Община Добрич

 1.  Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.92, местност „Гаази баба“ в землище на град Добрич.

   Вносител: Йордан Йорданов

        Кмет на Община Добрич

 1.  Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI, кв. 47, ЦГЧ, град Добрич.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

    Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Предложение за промяна/допълнение на предназначението на дългосрочен дълг, за реализация на инвестиционен проект  „Основен ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град Добрич“.

Вносител: Йордан Йорданов

                                                    Кмет на Община Добрич

 1. Откриване на производство по отчуждаване на Поземлен имот с идентификатор №72624.433.166 и Поземлен имот с идентификатор №72624.433.167, по КККР на град Добрич, за „Разширение на гробищен парк“ на град Добрич.

  Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Формиране и дофинансиране на паралелки в ОУ Никола Й. Вапцаров“ и Спортно училище „Георги Ст. Раковски“ с по-малък брой ученици от минималния норматив.

    Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1.  Утвърждаване на промени в общинска транспортна схема на град Добрич.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Даване на съгласие на „Градски транспорт Добрич” ЕООД, ЕИК: 202966915 за закупуване на дълготрайни материални активи.

Вносител: Росица Йорданова

                                                   Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Приемане на Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични предприятия за 2022 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Поемане на дългосрочен дълг за финансиране и възлагане изготвяне на „Подробно Прединвестиционно проучване на „Индустриален парк Добрич“ за определяне на инвестиционно намерение, необходимо за кандидатстване на „Индустриален парк Добрич“ ЕООД за финансиране по процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.007 „Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции („AttractInvestBG“)“ от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Вносител: Росица Йорданова

             Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Удължаване  срока на договор за кредит  №1347/17.10.2022 г. с „Фонд за органите на  местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на проект „Обновяване  на културна инфраструктура – Зала Добрич“, Договор BG16RFOP001-1.011-0009-С02, финансиран от Оперативна програма ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ процедура BG16RFOP001-1001-039 „Изпълнение на интегрирани планове  за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г.

Вносител: Росица Йорданова

    Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от самостоятелен обект с идентификатор 72624.623.249.3.4 по КККР на град Добрич с площ 16,08 кв. м, целият с площ 298,90 кв. м в сграда находяща се на адрес: ул. „Васил Левски” №7.

  Вносител: Елка Димова

              Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост: помещение находящо се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

Вносител: Елка Димова

    Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.724, находящ се в кв. „Рилци“, ул. „Петър Берон“ №10.

Вносител: Елка Димова

                                                        Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.768, находящ се в кв. „Рилци“, ул. „Победа“ №2.

  Вносител: Елка Димова

                                               Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.618.117, находящ се на ул. „Теменуга“ №13, 13а.

  Вносител: Елка Димова

                                               Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.606.437 по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Загоре“ №22.

  Вносител: Елка Димова

                                                  Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.879 по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Княз Александър Батенберг“ №12.

Вносител: Елка Димова

                                                  Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Предложение за продажба на поземлен имот с идентификатор №72624.621.272, УПИ I, кв. 720 по плана на ЖК „Добротица“ – за обществена сграда, комплекс, по реда на Закона за общинската собственост.

Вносител: Елка Димова

                                        Зам.-кмет на Община Добрич

 1.  Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

  Вносител: Елка Димова

                                        Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Други.

 

 

ИНЖ. НИВЕЛИН РАДИЧКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

Дата на публикуване 14.07.2023 г.

Файлове:

Последна промяна: 13:08:18, 17 Октомври 2023
Свали в pdf