Заседание №51 на 27.06.2023 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Отчет на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2022 година.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2023 година.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г.; Годишен отчет за изпълнението на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г.; Информация за показателите по чл. 14 от Закона за публичните финанси на „Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД и на „Градски транспорт Добрич” ЕООД за 2022 г.; Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 година на Община град Добрич и за динамиката и текущото състояние на дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект „Укрепване на общинския капацитет в направление социална политика в Община град Добрич“ съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.002-0092-С01 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Създаване на нова социална услуга „Приют“, държавно – делегирана дейност.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Осигуряване на съфинансиране по проект за проектиране и изграждане на нов физкултурен салон на територията на Основно училище „Хан Аспарух“, гр. Добрич.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Определяне правомощията на представителя на общината в Общото събрание на акционерите на „ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС И КУЛТУРА“ АД, ЕИК 834023048.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2022 година на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ ” ЕООД, ЕИК 202966915.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК 202966915 за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на Годишния финансов отчет за 2023 г. на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за допустими възстановими разходи по проект № BG16RFOP001-1.011-0009-С02 „Обновяване на културна инфраструктура – зала Добрич“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и комбинирана подкрепа с финансов инструмент с финансов мениджър „Регионален фонд за градско развитие“ АД.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост находящ се на адрес бул. „Добруджа“ №32а на Сдружение „Лайънс клуб – Добрич“.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на общински жилища – апартаменти.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Продажба на земеделска земя – лозя с идентификатор №72624.900.102, 72624.906.260 по КККР, находящи се в землището на град Добрич.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост, „Кръчма“ в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост: помещение находящо се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич за изработване на художествени накити от керамика с благородни метали и Арт – керамични изделия.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на имот – общинска собственост, находящ се в ЖК „Добротица“, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.880, находящ се в кв. „Рилци“, ул. „Княз Александър Батенберг“ №10.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.616.585 по КККР на град Добрич, находящ се на улица „Генерал Георги Попов“ №101 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.615.7667 по КККР на град Добрич, находящ се на улица „Генерал Гурко“ №2 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.602.593 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се в кв. „Рилци“, ул. „Петър Берон“ №29 А.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Разширение на съществуващи гаражи в УПИ I, кв. 547 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Русия 1” на град Добрич“.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обекти: „Електрозахранване на търговски обект – магазин за моторни машини със сервиз и склад в ПИ 72624.301.22, град Добрич“ и „Захранващ водопровод за търговски обект – магазин за моторни машини със сервиз и склад в ПИ 72624.301.22, град Добрич“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.505.46, в землището на град Добрич

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.176.90, в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: „Кабелни линии СрН от п/ст „Фаворит“ до муфа и от муфа до ТП „Реджия“, извод „Радиозавод“, по плана на ПЗ „Север“, град Добрич“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.600, местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.900.41, местност „Алмалии“ в землището на град Добрич („за Жилищно строителство“).

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VI, кв. 47, ЦГЧ, град Добрич.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II и VI – „за ЖС“, кв. 1, ЖК „Запад“, град Добрич.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ I – „за ОО“, кв. 8, ЖК „Строител“, град Добрич.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на План-схема за поставяне на преместваеми обекти – детски съоръжение на открито и соларно осветление на съществуваща алея в градски парк „Свети Димитър“ град Добрич, по реда на чл. 56, ал. 8 от ЗУТ.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Промяна в състава на Комисия по предложенията за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич“.

Вносител: Нивелин Радичков

Председател на Общински съвет Добрич

 1. Други.

 

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

Допълнително разгледани Докладни записки:

 1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 72624.621.205 по КККР на град Добрич, в размер на 3 456 кв. м.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, съгласно договор за осигуряване на заетост №МЗ-3-03-13-9245#8/21.02.2023 г., проект BGО5М9ОР001-1.001-0001 „Нова възможност за младежка заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Увеличаване на капитала на „ ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ ” ЕООД,  ЕИК 207278221, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 

Дата на публикуване 16.06.2023 г., Дата на последна актуализация 22.06.2023 г.

Файлове:

Последна промяна: 13:08:11, 17 Октомври 2023
Свали в pdf