Заседание №49 на 30.05.2023 г.

A A A

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

 1. Разплащане на средства от дългосрочен дълг за реализацията на инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти – собственост на Община град Добрич, предоставени на ОП „Спортни имоти“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Създаване на Индустриален парк, по смисъла на чл. 24 от Закона за индустриалните паркове, одобряване на концепцията за индустриалния парк и на правилника за цялостната организация в индустриалния парк.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: „Електрозахранване на магазин в ПИ 72624.447.447, град Добрич“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Частично изменение на Общия устройствен план на Община (ЧИ на ОУПО) град Добрич за ПИ 72624.635.6 – урбанизирана територия, отреден „за ПСД – навес за автомобили“, за промяна от зона „.Ппч – УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“ в зона „Пп – УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: Уличен водопровод за „Двуфамилна двуетажна жилищна сграда в ПИ 72624.440.22, местност „Пратера“ в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания за обект: „Подземна кабелна линия средно напрежение за електрозахранване на ПИ 72624.633.51 в землището на град Добрич“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.902.262 и ПИ 72624.902.263, местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.700, местност „Гаази баба“ в землището на град Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2022 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140855.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – I – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140855 за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2022 година на „ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140780.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ДИАГНОСТИЧНО -КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР – II - ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 124140780 за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2022 година на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ ” ЕООД, ЕИК: 000851111.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р П. СТАНЧЕВ – ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 000851111 за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2022 година и Общинска програма за закрила на детето за 2023 година.

Вносител: д-р Емилия Баева

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предоставяне на временен безлихвен заем за извършване на допустими, възстановими разходи по Проект №BG05SFOP001-4.007-0004-C02 „Областен информационен център – Добрич 2022 – 2023“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2022 година на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ ” ЕООД, ЕИК: 202966915.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 202966915 за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2022 година на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ ” ЕООД, ЕИК: 834052321.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „ЖИЛФОНД-ИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК: 834052321 за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2022 година на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК: 834025865.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „СТОЛОВЕ” ЕООД, ЕИК: 834025865 за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на Финансово-икономически резултати и приемане на Годишния финансов отчет и Баланса за 2022 година на „КОМУНАЛЕФЕКТ” ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ, ЕИК: 000840182.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Представяне на писмен отчет за дейността на „КОМУНАЛЕФЕКТ” ЕООД – в ликвидация, ЕИК: 000840182 за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Приемане на Механизъм за разпределение на субсидиите за междуселищни пътнически превози, възложени от Община град Добрич по ПМС №11 от 25.01.2023 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК: 834017612, на дата 23.06.2023 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Определяне правомощията на представителя на oбщината в Oбщото събрание на акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК: 834017612, на дата 06.07.2023 г.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Осигуряване на съфинансиране за недопустими разходи за предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) „Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване“.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Увеличаване на капитала на „ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ДОБРИЧ ” ЕООД,  ЕИК 207278221, чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост на ул. „Даме Груев“ №1Б на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на земеделска земя – лозя с идентификатор №72624.900.347, 72624.900.84 и 72624.2.996 по КККР на град Добрич, находящи се в землището на град Добрич.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за Продажба на дворно място с идентификатор №72624.620.14, УПИ XIII, кв. 7 по плана на ЖК „Дружба 1, 2 и 4“ – за паркинг, по реда на Закона за общинска собственост.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот общинска собственост за поставяне на преместваем павилион.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 на ул. „Димитър Петков“ №5.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Разширение на търговски обект в УПИ V, кв. 61 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.624.4860.1.1 по КККР на град Добрич, ул. „Панайот Хитов“№34“.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.604.141 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, находящ се на ул. „Панайот Станчев“ №32.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Предложение за продажба на Поземлен имот с идентификатор 72624.615.3445 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Ропотамо“ №22 – частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост: Помещение, находящо се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, Магазин №14, находящ се на Централен кооперативен пазар.

Вносител: Елка Димова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VI – ДСО „ПЕТРОЛ“, кв. 1, ПЗ „Север“, град Добрич.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Даване на съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII, кв. 716 и уличната регулация между о.т. Д166 и о.т. Д170, кв. 716, ЖК „Добротица.

Вносител: инж. Пенчо Керванов

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Избор на обслужваща банка на Община град Добрич и второстепенните разпоредители с бюджет в структурата на общината.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ДОБРИЧ” ЕООД, ЕИК: 202966915.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 1. Удължаване на срока за изработване на План за изпълнение на Стратегия за развитие на АЕМО „Стария Добрич“, гр. Добрич.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

 1. Други.

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

Допълнително разгледани Докладни записки:

 1. Даване на съгласие за продажба на 12 031 бр. акции /2,37% от регистрирания капитал/, представляващи миноритарно участие на Община град Добрич в капитала на „Добруджански хляб“ АД с ЕИК 124121775 и прекратяване участие в дружеството.

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 

Дата на публикуване 19.05.2023 г., Дата на последна актуализация 26.05.2023 г.

Файлове:

Последна промяна: 13:07:57, 17 Октомври 2023
Свали в pdf