Заседание № 18 на 23.02.2021 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2021 г.

                                     ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                              Зам.-кмет на Община град Добрич

 

2. Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2020 година и приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич за 2021 година.

                                          ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                      Зам.-кмет на Община град Добрич

 

3. Определяне на нов размер на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич.

                                          ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова

                                           Председател на Общински съвет

 

4. Приемане на бюджета за 2021 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021 – 2023 година на Община град Добрич.

                                           ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                      Кмет на Община град Добрич

 

5. Приемане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда  на територията на Община град Добрич.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                    Кмет на Община град Добрич

 

6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                    Кмет на Община град Добрич

 

7. Промяна на „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното население, 2019 – 2023 г.”.

                                      ВНОСИТЕЛ: инж. Пенчо Керванов

                                               Зам.-кмет на Община град Добрич

 

8. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП)  за Поземлени имоти (ПИ) 72624.603.324, 72624.603.325 и 72624.603.327 за обект „Електрозахранване на производствена база за преработка на етерично-маслени култури чрез дестилация и склад за механизация и селскостопанска продукция в ПИ 72624.603.284 – урбанизирана територия, в землището на град Добрич“.

                                          ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                    Кмет на Община град Добрич

 

9. Даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ VII за „ЖС“ в кв. 557 на ЖК „Русия-1“ град Добрич (за „Паркинг“).

                                              ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                        Кмет на Община град Добрич

 

10. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич с обхват ПИ 72624.608.1585 по действащата Кадастрална карта (КК)  и Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II-1585 за „Ел. подстанция“, УПИ III-1585 за „Електроразпределение“ и УПИ IV–за „Озеленяване“ в кв.1110 и УПИ I-за „Озеленяване и трафопост“ в кв. 1192 и проектна улична регулация в обхвата на имота, по плана на ЖК „Север 1“, гр. Добрич.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                               Кмет на Община град Добрич

 

11. Разрешаване изработване проект на Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) с обхват ПИ 72624.87.1 в землището на град Добрич.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 

12. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.905.680 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 

13. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.905.486 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 

14. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.905.480 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 

15. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.906.185 в местност „Гаази баба“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 

16. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.900.37 в местност „Алмалии“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                            ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                            Зам.-кмет на Община град Добрич

 

17. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за Поземлен имот (ПИ) 72624.900.44 в местност „Алмалии“, землище на град Добрич (за „Жилищно строителство“).

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                          Кмет на Община град Добрич

 

18. Предложение за прекратяване на концесионен договор №25 от 26.05.2003 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кръчма“, находящ се в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                           Кмет на Община град Добрич

 

19. Предложение за продажба на общински жилища - апартаменти.

                                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                 Зам.-кмет на Община град Добрич

 

20. Предложение за продажба на поземлени имоти, частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

                                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                 Зам.-кмет на Община град Добрич

 

21. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.480 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

                                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                Зам.-кмет на Община град Добрич

 

22. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.905.419, по КККР на гр. Добрич, находящ се в местността „Гаази баба“.

                                               ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                Зам.-кмет на Община град Добрич

 

23. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост представляващ павилион - част от спирка на градски транспорт по ул. „Батовска”, в град Добрич.

                                               ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                              Зам.-кмет на Община град Добрич

 

24. Oтдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 72624.619.586 по КККР  на гр. Добрич за складиране на стоки.

                                                ВНОСИТЕЛ: Добринка Стоилова

                                                Зам.-кмет на Община град Добрич

 

25. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2021 г.

                                                ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                Кмет на Община град Добрич

 

26. Назначаване на регистриран независим одитор за проверка на годишния финансов отчет за 2020 г. на „Столове“ ЕООД.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                 Зам.-кмет на Община град Добрич

 

27. Определяне правомощията на представителя на oбщината в извънредното Oбщо събрание на акционерите на „Добрички Панаир” АД, ЕИК 834017612.

                                                 ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова

                                                 Зам.-кмет на Община град Добрич

 

28. Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за 2020  г. и План за действие-2021  г. за изпълнение на Общинската стратегия  на ОбСНВ град Добрич.

                                                ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 

29. Приемане на Доклад на Община град Добрич за 2020 г. за  изпълнение на План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики на граждани в уязвимо социално положение за периода 2015 - 2020 г.

                                                ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева

                                                           Зам.-кмет на Община град Добрич

 

30. Даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община град Добрич на редовно неприсъствено заседание на Общо събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич” AД, град Добрич, което ще се проведе на 2-ри Март 2021 г.

                                                  ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 

31. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

                                                  ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов

                                                 Кмет на Община град Добрич

 

32. Представяне на информация за търговските дружества с над 50 на сто общинско участие, съгласно Наредба по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.

                                            ВНОСИТЕЛ: Мая Димитрова

                                                      Председател на Общински съвет

 

33. Създаване на Фонд „Поддържане и ремонт на обекти недвижима общинска собственост“.

                            ВНОСИТЕЛИ: Общинските съветници от БСП

 

34. Изграждане на паметник на кап. Димитър Списаревски.

                                          ВНОСИТЕЛИ: Миленка Георгиева

                                                                         Милко Пенчев

                                    Общински съветници от МК НФСБ

                                     (АБВ, ЗС Ал. Стамболийски, ЗНС)

 

35. Продажба на имот (земеделска територия), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

 

36. ДРУГИ.

      

 

              

МАЯ ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

Разпределение на докладните записки, предвидени за включване в дневния ред на редовно заседание №18 а Общински съвет град Добрич, съгласно чл. 28, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Дата на публикуване: 15.02.2021 г.

  

Файлове:

Приложение към ДЗ 4 - 14

Протокол публично обсъждане бюджет 2021

Приложение към ДЗ 4 - 3

Приложение към ДЗ 4 - 6

Приложение към ДЗ 4 - 11

Приложение към ДЗ 4 - 9

Приложение към ДЗ 4 - 12

Приложение към ДЗ 4 - 13

Приложение към ДЗ 4 - 15

Приложение към ДЗ 4 - 17

Приложение към ДЗ 4 - 10

Приложение към ДЗ 4 - 2

Приложение към ДЗ 2

Приложение към ДЗ 2

Приложение към ДЗ 4 - 1

Приложение към ДЗ 4 - 5

Приложение към ДЗ 4 - 8

Приложение към ДЗ 4 - 4

Приложение към ДЗ 4 - 7

Приложение към ДЗ 4 - 16

Приложение към ДЗ 13

Приложение към ДЗ 14

Приложение към ДЗ 16

Приложение към ДЗ 15

Приложение към ДЗ 17

Приложение към ДЗ 10

Приложение към ДЗ 20

Приложение към ДЗ 11

Приложение към ДЗ 12

Приложение към ДЗ 9

Приложение към ДЗ 8

Приложение към ДЗ 7

Приложение към ДЗ 6 - 1

Приложение към ДЗ 6 - 2

Приложение към ДЗ 5 - 2

Приложение към ДЗ 5 - 1

Приложение към ДЗ 19

Приложение към ДЗ 28

Приложение към ДЗ 13

Приложение към ДЗ 22

Приложение към ДЗ 25

Приложение към ДЗ 30

Приложение към ДЗ 26

Приложение към ДЗ 28

Приложение към ДЗ 29

Приложение към ДЗ 32

Последна промяна: 15:40:34, 17 Октомври 2023
Свали в pdf