Извънредно заседание №50 на 14.06.2023 г.

A A A

Проект!

 

ДНЕВЕН   РЕД

 

  1. Кандидатстване с предложение за изпълнение на инвестиция „Основен ремонт и реконструкция на сградата на Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо общежитие гр. Добрич“ по  процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции №BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, Национален план за възстановяване и устойчивост, компонент 1: Образование и умения.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

  1. Други.

 

инж. Нивелин Радичков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

 

Дата на публикуване: 09.06.2023 г.

 

 

Допълнителна Докладна записка:

  1. Поправка на явна техническа грешка в решение на Общински съвет – Добрич, прието по т. 30 от дневния ред на проведеното заседание на 30.05.2023г. (Протокол № 49).

Вносител: Росица Йорданова

Зам.-кмет на Община Добрич

 

  1. Удължаване срока на договор за кредит №1098/12.08.2019 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, отпуснат за изпълнение на проект ROBG-439 „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия – Добрич“ по Програма INTERREG V-A Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: Добре свързан регион.

Вносител: Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

Дата на актуализация: 14.06.2023 г.

Файлове:

Последна промяна: 13:08:05, 17 Октомври 2023
Свали в pdf