Договори

A A A

последна актуализация на рубриката: м. септември 2022 г.

 

Договор за сътрудничество между Община гр. Добрич и "Текстилно рециклиране" АД за организиране на територията на Община гр. Добрич на Общинска система за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от обувки и текстил.

Договор между Община гр. Добрич и „Евротекс“ ЕООД за организиране дейността по разделно събиране на битови отпадъци от облекла и текстилни материали на територията на общината.

Договор между Община гр. Добрич и"МЕТАЛЦВЕТ" ЕООД за организиране на дейности по събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства на територията на Община град Добрич.

Договор за зимно поддържане на улици, булеварди, тротоари, подлези, надлези, спирки на МГТ и други места за обществено ползване на територията на Община град Добрич - 2021г.

Договор за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич - 2021г.(181), анекс

1. Протокол за месец октомври 2021 г.

2. Протокол за месец ноември 2021 г.

3. Протокол за месец декември 2021 г.

4. Протокол за месец янаури 2022 г

5. Протокол за месец февруари 2022

6. Протокол за месец март 2022

7. Протокол за месец април 2022

8. Протокол за месец май2022

9. Протокол за месец юни2022

10. Протокол за месец юли(анекс) 2022

11. Протоколи за месец август (1 и 2, анекс) 2022

12. Протоколза месец септември2022

13. Протокол за месец октомври2022

14. Протокол за месец ноември 2022

15. Протокол за месец декември 2022

16. Протокол за месец януари 2023

17. Протокол за месец февруари 2023 г

18. Протокол за месец март 2023 г.

19. Протокол за месец април 2023 г.

20. Протокол за месец май 2023 г.

21. Протокол за месец юни 2023 г.

22. Протокол за месец юли 2023 г.

23. Протокол за месец август 2023 г.

Договор 131/01.11.2021 г., за създаване на система за разделно събиране и оползотворяване на отработени масла

Договор 254/16.12.2021г., за организиране на система за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

 

Договор за разделно събиране на отпадъцимежду"Екопак България" АД и Община град Добрич с рег.№№ДР-76/29.06.2020 г.

Договор за изпълнение на дейности по експлоатация на "Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево", включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци - 2019 г. (157)

1.Протокол за предаване и приемане
изпълнението на дейностите,
съгласно сключения договор
2020 г.

2.Протокол за предаване и приемане
изпълнението на дейностите,
съгласно сключения договор
2020 г.

3.Протокол за предаване иприемане
изпълнението на дейностите
съгласно сключения договор
2020 г.

4. Протокол за месец април2020 г.

5. Протокол за месец май2020 г.

6. Протокол за месец юни2020 г.

7. Протокол за месец юли2020 г.

8. Протокол за месец август2020 г.

9. Протокол за месец септември2020 г.

10. Протокол за месец октомври2020 г.

11. Протокол за месец ноември2020 г.

12. Протокол за месец декември (отчет)2020 г.

13. Протокол за месец януари 2021 г.

14. Протокол за месец февруари 2021 г. (отчет)2021 г.

15. Протокол за месец март 2021 г. (отчет)2021 г.

16. Протокол за месец април 2021 г.

17. Протокол за месец май 2021 г.

18. Протокол за месец юни 2021 г.

19. Протокол за месец юли 2021 г.

20. Протокол за месец август 2021 г.

21. Протокол за месец септември 2021 г.

22. Протокол за месец октомври 2021г.

23. Протокол за месец ноември 2021 г.

24. Протокол за месец декември 2021 г.

25. Протокол за месецянуари 2022 г.

26. Протокол за месец февруари2022г.

27. Протокол за месец март2022 г.

28. Протокол за месец април2022 г.

29. Протокол за месец май2022 г.

30. Протокол за месец юни2022 г.

31. Протокол за месец юли2022 г.

32. Протокол за месец август2022 г.

33. Протокол за месец септември2022 г.

34. Протокол за месец октомври 2022 г.

35. Протокол за месец ноември 2022 г.

36. Протокол за месец ноември 2022 г.

37. Протокол за месец януари 2023 г.

38. Протокол за месец февруари 2023 г.

39. Протокол за месец март 2023 г.

40. Протокол за месец април 2023 г.

41. Протокол за месец май 2023 г.

42. Протокол за месец юни 2023 г.

43. Протокол за месец юли 2023 г.

44. Протокол за месец август 2023 г.

45. Протокол за месец септември 2023 г.

46. Протокол за месец октомври 2023 г. 

Договор за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от територията на Община град Добрич - 2019 г.(104) и Карта на районите

1.Протокол за предаване и приемане
изпълнението на дейностите,
съгласно сключениядоговор

2.Протокол за предаване и приемане
изпълнението на дейностите,
съгласно сключениядоговор

3. Протокол за предаване и приемане
изпълнението на дейностите
съгласно сключения договор

4. Протокол за месец април

5. Прококол за месец май

6. Протокол за месец юни

7. Протокол за месец юли

8. Протокол за месец август

9. Протокол за месец септември

 

Договор за почистване на улици,тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич - 2019 г.(183)

1.Протоколза предаване и приемане
изпълнението на дейностите,
съгласно сключениядоговор


1.1.Протокол за предаване и приемане
изпълнението на дейностите,
съгласно сключения договор

2. Протокол за предаване и приемане
изпълнението на дейностите,
съгласно сключения договор

3. Протокол за приемане и предаване
изпълнение на дейностите
съгласно сключения договор

4. Протокол за месец април

5. Протокол за месец май

6. Протокол за месец юни 2020 г.

7. Протокол за месец юли2020 г.

8. Протоколи за месец август 2020 г.(1 и 2)

9. Протокол за месец септември2020 г.

10. Протоколи за месец октомври 2020 г. (1 и 2)

11. Протоколи за месец ноември 2020 г. (1 и 2)

12. Протоколи за месец декември 2020 г. (1 и 2)

13. Протоколи за месец януари 2021 (1 и 2)

14. Протоколи за месец февруари (1 и 2)

15. Протоколи за месец март 2021 г. (1 и 2)

16. Протоколи за месец април 2021 г. (1 и 2)

17. Протоколи за месец май 2021 г. (1 и 2)

18. Протоколи за месец юни 2021 г. (1 и 2)

19. Протоколи за месец юли 2021 г. (1 и 2)

20. Протоколи за месец август 2021 г. (1 и 2)

21. Протоколи за месец септември 2021 г. (1 и 2)

22. Протоколи за месец септември 2021 г. (1 и 2)

23. Протоколи за месец октомври 2021 г. (1 и 2)

24. Протоколи за месец ноември 2021 г. (1 и 2)

25. Протоколи за месец декември 2021 г. (1 и 2)

Договор за почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич /2022 г/ (1)

1. Протоколи за месец януари 2022 г./1и 2/

2. Протоколи за месец февруари 2022 г. /1 и 2/

3. Протоколи за месецмарт 2022 г. /1 и 2/

4. Протоколи за месец април 2022 г. /1 и 2/

5. Протокол за месец май2022 г.

6. Протокол за месец юни2022 г.

7. Протокол за месец юли2022 г.

8. Протокол за месец август2022 г.

9. Протоколи за месец септември 2022 г. (1 и 2)

10. Протоколи за месец октомври 2022 г. (1 и 2)

11. Протоколи за месец ноември 2022 г. (1, 2 и 3)

12. Протоколи за месец декември 2022 г.(1 и 2)

13. Протокол за месец януари 2023 г.

Договор 19/25.02.2022 г., за сътрудничество с "Трансинс батери" ООД по повод организиране дейностите по разделно събиране, временно съхраняване и предаването за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани на територията на Община град Добрич

Договор с "Българска рециклираща компания" АД за организиране на дейности по събиране, съхраняване, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и поповторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци МПС на територията на Община град Добрич

Договор за сътрудничество с "Трансинс технорециклираща компания" АД в областта на разделното събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на територията на Община град Добрич - 2019 г.

Договор между Община град Добрич и "Уейст Солюшънс България" ЕООД за "Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич". (207)

1. Протокол за месец януари 2023 г.

2. Протокол за месец февруари 2023 г.

3. Протокол за месец март 2023 г.

4. Протокол за месец април 2023 г.

5. Протокол за месец май 2023 г.

6. Протокол за месец юни 2023 г.

7. Протокол за месец юли 2023 г.

8. Протокол за месец август 2023 г.

9. Протокол за месец септември 2023 г.

10. Протокол за месец октомври 2023 г