Депозирани проектни предложения, в процес на оценка

A A A

Последна актуализация 

13.02.2024 г.

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

Обща стойност

Техническа помощ за развитие и инвестиции в Център за защита на природата и животните -град Добрич

Целта на проектното предложение е чрез подкрепата по процедурата да се постави основата за надграждане на концепцията за развитие на ЦЗПЖ, като се разработят стратегически документи, които имат пряко отношение към функционирането и развитието на ЦЗПЖ, включително с осигуряването на адаптирана среда за всяко животно за удовлетворяване на неговите физически, психологически и социални нужди, характерни за биологичния му вид.

Програма "Околна среда" 2021-2027

Приоритетни оси: Биологично разнообразие

Процедура: BG16FFPR002-3.007Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини

198 149,08 лева.
„Интергирани мерки за екологосъобразна мобилност“ Проектът  ще се осъществява в партньорство с Община Добричка и " Градски транспорт - Добрич"  ЕООД . Предвижда се изготвяне на Генерален план за управление на движението в гр. Добрич, надграждане на система за управление на обществения транспорт с електронни информацинни табла на 60 спирки, изграждане на осветеност на пешеходни пътеки в гр. Добрич и на възлови места в Община Добричка,  както и  закупуване на 8 нови  електробуса  и 4 зарядни станции. 

BG-RRP-8.013 - Екологосъобразна мобилност

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

9 478 526.08 лв.

"Основен ремонт и модернизация на Дом за стари хора - Добрич"

 

Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на Дом за стари хора - Добрич  BG-RRP-11.010   Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора  НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 5 433 088,39 лв.

Устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич

Подадени 41 предложения за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич :  

бул. „Русия“ № 57 

бул. „Русия“ № 59

ж.к. „Балик“ № 19

бул. „Добричка епопея“ 14

ул. "Кирил и Методий" №31

ул. "Капитан Андреев" №2

ж.к. "Дружба" №6

ж.к. "ДРУЖБА", бл.10

ж.к. „Балик“ № 6

ул. “Ген. Гурко“ №8

ж.к. „Добротица“, бл.53“

ул."Росица"14

ул. "Захари Стоянов"6

ул. „Георги Бенковски“ №5

ж.к. „Балик“ № 25

ул. „Петко Д. Петков“, бл.2

ул. „Стоил Войвода“ №16“

бул. трети март №14

ул. Димитър Ковачев бл.23

ул.“Кольо Фичето“ № 2-жк „Нов живот“

ул. „ Дунав“ бл. 24

ул.“България“ № 8

ж.к. „ Добротица бл. 34 вх. А – Г

ул. Иларион Макариополски" №45

чавдар 2, бул. "25-ти септември" №41, бл.2

бул. "Добричка епопея" № 10 "

жк "Балик" бл. 21 вх. Д, Е, Ж, З

жк "Балик "бл 61

ул."Максим Горки " № 1

бул. "Русия" 51"

ул."Славянска " № 2 вх. Б, В, Г"

ул."Вардар " № 59

ул."Марин Дринов " № 2 Б

ул."Осми март " № 30 Б

ул. "Любен Каравелов" № 1

ул. "Христо Смирненски" № 12

ж.к. „Дружба“ , бл. 8

ж.к. „Дружба“, бл. 7

ж.к. "Дружба" бл.3

жк "Балик" бл. 20

ул. "Любен Каравелов" № 3

BG-RRP-4.023 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

45 608 591,24 лв.
„Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване“ Проектното предложение предвижда да се изпълни енергийно обновявне на сграда за администартивно обслужване и за култура, находяща се на адрес пл. "Независимост" № 7,    в т.ч. СМР, предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата с оглед некомпрометиране на предвидените ЕСМ по проекта и за подобряване на съществуващата достъпна архитектурна среда. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване

5 406 796,01 лв.