Декларация за поверителност

A A A

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Обща информация

Считано от  25 май 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Община Добрич в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Община Добрич
Седалище и адрес на управление: ул. “България“ № 12, гр. Добрич  9300

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Калина Даскалова
Данни за кореспонденция: ул. “България“ № 12, гр. Добрич 9300
Телефон: 0878 443498
E-mail: [email protected]

 

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Община Добрич събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно  установени  задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679. В съответствие с принципа на отчетност тя създава и редовно актуализира вътрешен регистър на дейностите по обработване на лични данни с изискваните по Регламента реквизити.

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
гр. София 1592
Данни за кореспонденция: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
гр. София 1592
Телефон: 02 9153 519
Web site: www.cpdp.bg
E-mail: [email protected]

 

Принципи при обработката, събирането и съхраняването на лични данни

 1. законосъобразност,  добросъвестност и прозрачност;
 2. ограничение на целите – личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита за несъвместимо с първоначалните цели;
 3. свеждане на данните до минимум – събират се само лични данни, ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
 4. точност личните данни се събират в актуален вид и своевременно се изтриват/коригират неточни лични данни;
 5. ограничение на съхранението – личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на физическите лица, чиито данни се обработват;
 6. цялостност и поверителност - личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки;
 7. отчетност – отговорност и доказване спазването на принципите и Регламента.
   

Права на субекта на лични данни

 1. Право на достъп на субекта до собствените си данни;
 2. Право на коригиране (ако данните са неточни);
 3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
 4. Право на ограничаване на обработването;
 5. Право на преносимост на данните между отделни администратори;
 6. Право на възражение
 7. Право на защита по съдебен или административен ред при нарушаване на правата.

Имате право на информираност - достъп до своите лични данни, като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно, като Община Добрич може да наложи разумна такса, в случай на явно неоснователни (поради повторяемост) или прекомерни искания, или да откаже да предприеме действия по тях.

Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме, изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Община Добрич събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

За да обработваме Вашите лични данни законосъобразно, е необходимо да съществува валидно правно основание. В зависимост от целите, ние обработваме личните Ви данни на следните основания:

 • субектът на данните е дал съгласие;
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор;
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение;
 • обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице;
 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия;
 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.


Срокове за съхранение на личните данни

Многообразието от услуги, които Община Добрич предоставя, изисква и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната и вътрешната нормативна уредба на Общината.

Община Добрич съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

 

Получатели или категории получатели на лични данни

Община Добрич предоставя лични данни на категории лица извън организацията само съгласно нормативната уредба.


Други

Община Добрич не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица,  без наличие на нормативни основания.

 

Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич