Архив

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община град Добрич обявява публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Срокът за приемане на…

Публично обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич

Община град Добрич обявява публично обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич.…

Публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 10. 10. 2016 г. до 24. 10. 2016 г. Очакваме Вашите мнения и аргументирани предложения на адрес: [email protected].     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата

Публичното обсъждане се обявява за срок от 28. 10. 2016 г. до 28. 11. 2016 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 28. 10. 2016 г. до 28. 11. 2016 г. Очакваме Вашите мнения и аргументирани предложения на адрес: [email protected].   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 30. 12. 2016 г. до 29. 01. 2017 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ…

Публично обсъждане на Докладна записка Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ

Публичното обсъждане се обявява за срок от 27 януари до 27 февруари 2017 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].    ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Атанас Атанасов Общински съветник в…

Община Добрич организира обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план и Подробен устройствен план – план за застрояване за Разширение на гробищен парк

О Б Я В Л Е Н И Е   Община гр. Добрич   На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 24.02.2017 г. до 27.03.2017 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проекта на Наредба…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 24.02.2017 г. до 27.03.2017 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект на Наредба…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие

Общественото обсъждане се обявява за срок от 24. 03. 2017 г. до 24. 04. 2017 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата

Общественото обсъждане се обявява за срок от 24. 03. 2017 г. до 24. 04. 2017 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на изменение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала

Общественото обсъждане се обявява за срок от 24. 03. 2017 г. до 24. 04. 2017 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].      ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 24.03.2017 г. до 24.04.2017 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проекта на Наредба…