Архив

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг от 12 юли до 25 юли 2016 г.

Публичното обсъждане се обявява за срок от 12. 07. 2016 г. до 25. 07. 2016 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес:[email protected].    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ   ДОКЛАДНА…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци от 12 юли до 25 юли 2016 г.

Община град Добрич обявява публично обсъждане на Наредбата за определянето размера на местните данъци. Публичното обсъждане се обявява за срок от 12.07 до 25. 07. 2016 г. включително.  Очакваме Вашите…

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговска дейност на територията на Община Добрич

Община град Добрич обявява публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговска дейност на територията на Община град Добрич в срок от 29.08.2016 г.…

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци обявява Община град Добрич. Мнения и предложение се приемат в срок от…

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община град Добрич обявява публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Срокът за приемане на…

Публично обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич

Община град Добрич обявява публично обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич.…

Публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 10. 10. 2016 г. до 24. 10. 2016 г. Очакваме Вашите мнения и аргументирани предложения на адрес: [email protected].     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата

Публичното обсъждане се обявява за срок от 28. 10. 2016 г. до 28. 11. 2016 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 28. 10. 2016 г. до 28. 11. 2016 г. Очакваме Вашите мнения и аргументирани предложения на адрес: [email protected].   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД…

Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 30. 12. 2016 г. до 29. 01. 2017 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ…

Публично обсъждане на Докладна записка Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ

Публичното обсъждане се обявява за срок от 27 януари до 27 февруари 2017 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].    ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Атанас Атанасов Общински съветник в…

Община Добрич организира обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план и Подробен устройствен план – план за застрояване за Разширение на гробищен парк

О Б Я В Л Е Н И Е   Община гр. Добрич   На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 24.02.2017 г. до 27.03.2017 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проекта на Наредба…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 24.02.2017 г. до 27.03.2017 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект на Наредба…