Архив

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредбата за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и…

Общински съвет Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019 - 2023 г.

Общински съвет Добрич на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс,  предоставя  възможност на всички заинтересованите лица в 14  дневен срок от дата…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност

Документът е публикуван на 26.02.2021 г. Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност. Очакваме Вашите мнения и предложения до…

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

На основание чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

  Документът е публикуван на 29.03.2021 г.    Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Д

Документът е публикуван на 25.06.2021 г.    Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документът е публикуван на 25.06.2021 г.   Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на План - сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г.

Документът е публикуван на 19.11.2021 г. Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на План-сметка за разходите по сметосъбирането…

Общински съвет Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет - Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация мандат 2019 - 2023 г.

Общински съвет Добрич на основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс,  предоставя  възможност на всички заинтересованите лица в 14  дневен срок от дата…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ в Разделите „Структура на общинското предприятие“ и „Поименно разписание на длъжностите“ на предприятието (Приложение А

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,…

Покана за публично обсъждане на актуализация на Бюджета и на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

  На основание чл.84, ал.6 и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение…

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Общинска програма за опазване на околната среда на територията на Община град Добрич за периода 2021-2027 г.

  Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Общинска програма за опазване на околната среда на територията на…