Архив

Уведомление за обществено обсъждане по чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК на Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич

Документът е публикуван на 28.12.2023 г. На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 69 от Административнопроцесуалния кодекс, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани…

Покана за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Община град Добрич обявява публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.…

Община град Добрич обявява публично обсъждане на План-сметка за приходите и разходите по чл. 66 от Закона за местни данъци и такси за дейност „Чистота“ за 2024 г.

Документът е публикуван на 17.11.2023 г. На основание чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс във връзка с чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местни данъци и…

Покана за обществено обсъждане на Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложението за Национална карта на социалните услуги

В изпълнение на Методически насоки за подпомагане процедурата по организиране на обсъждане на общинско и областно ниво на Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложението за…

Покана за публично обсъждане на проект за Бюджет 2023 г. и проект на Програма за капиталовите разходи за 2023 г.

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.30 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,…

Публично обсъждане на определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич за 2024 г.

Във връзка с чл. 66, ал. 1 и 2 и във връзка с чл.69 ал.1 т.1 от АПК Община град Добрич уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване…

Обществено обсъждане на частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община град Добрич

На основание чл. 127, ал.1 от Закона за устройство на територията „УЕЙСТ СОЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на „Частично изменение…

Община Добрич обявява публично обсъждане на заповед за премахване на 50 бр. увредени дървета от род Липа, по пешеходната зона на бул. "25-ти Септември"

Уведомление за обществено обсъждане по чл. 66, ал. 1 и 2 от AПK на Заповед за премахване на 50 бр. увредени дървета от род Липа, намиращи се по пешеходната зона…

Община Добрич обявява публично обсъждане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Публичното обсъждане се обявява за срок от 2 до 16 декември 2013 г. включително. Очаквама Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected].    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на План-сметка за приходите и разходите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси за дейност „Чистота“ за 2023 година

  Документът е публикуван на 18.11.2022 г. На основание чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс във връзка с чл. 66, ал. 3, т. 2 от  Закона за местни данъци…

Община Добрич обявява публично обсъждане на изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци

Публичното обсъждане се обявява за срок от 2 декември до 16 декември 2013 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: [email protected]   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ   ДОКЛАДНА…

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Общинска програма за опазване на околната среда на Община град Добрич 2021 - 2027 г.

Документът е публикуван на 18.11.2022 г. На основание чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Общинска програма за опазване на околната среда на…