Уведомление за обществено обсъждане по чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК на Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич

A A A

Документът е публикуван на 28.12.2023 г.

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 и във връзка с чл. 69 от Административнопроцесуалния кодекс, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт – Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич.

Административният акт се издава на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 8, чл. 142, ал. 1 и 2 и чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Приемането на Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич има за цел да синхронизира действащата система за прием, да постигне оптимална информираност на родителите и обществеността по отношение на правилата, критериите и графика на дейностите за прием на ученици в първи клас в училищата на Община град Добрич.

На основание чл. 66, ал. 1 от АПК настоящото уведомление да се оповести чрез официалната интернет-страница на Община град Добрич (www.dobrich.bg).

Правилата за прием в първи клас в общинските училища на територията на Община град Добрич могат да се видят в прикачените към настоящото уведомление файлове.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт, в Община град Добрич, дирекция „Хуманитарни дейности“ на адрес: гр. Добрич, ул. „Независимост“ №7, стая 812.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта чрез подаване на писмени предложения, мнения и възражения, които да депозират в Центъра за услуги и информация, работно място „Деловодство“ в сградата на Община град Добрич на ул. „България” №12, всеки делничен ден от 08:00 часа до 17:00 часа в срок от 28 декември 2023 г. до 30 януари 2024 г. включително, както и на електронна поща [email protected].

Файлове:

Публикувана на: 28 Декември 2023 00:00:00
Свали в pdf