Публично обсъждане на Решение за промени в общинска транспортна схема на град Добрич

A A A

Документът е публикуван на 10.07.2023 г.

Във връзка с чл. 66, ал. 1 и 2, във връзка с чл.69 ал.1 т.1 и чл.73 от АПК Община град Добрич уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт – Решение за промени в общинска транспортна схема на град Добрич.

Заинтересованите лица могат да подават писмени предложения и възражения в Община град Добрич с адрес: 9300 Добрич, ул. „България“ № 12 и на електронна поща [email protected] в срок от 10 Юли 2023 г. до 24 Юли 2023 г. включително.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Росица Йорданова
Зам.-кмет "Икономическо развитие и европейски фондове"

ОТНОСНО: Утвърждаване на промени в общинска транспортна схема на град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С Решение № 46-12/28.03.2023 г. на Общински съвет град Добрич е утвърдена нова общинска транспортна схема, която влезе в сила от 01.05.2023 г.

В следствие на практическото изпълнение на възложените маршрутни разписания, в Община град Добрич постъпиха множество сигнали от граждани за подобряване на транспортното обслужване. Това наложи да бъдат предприети действия за промени в общинската транспортната схема.

Със Заповед на Кмета на Община град Добрич № 769/19.05.2023 г. беше сформирана комисия със задача – да разгледа и обсъди всички предложения и сигнали от граждани постъпили в Община град Добрич и да предложи конкретни действия и промени в маршрутните разписания на общинската транспортна схема.

След извършена предварителна обработка и подготовка, членовете на комисията проведоха три заседания както следва – на 08/06/2023 г. – от 10 до 17 часа; на 09/06/2023 г. от 14 до 17 часа и на 12/06/2023 г. от 10 до 14 часа. На 09/06/2023 г. от 10 до 12 часа бе извършен обход с автобус на „Градски транспорт Добрич” ЕООД по определени улици, маршрути и спирки от общинската транспортна схема, с цел да се установят на място конкретни проблеми, както и възможни решения на тях. Отделно от това, на 08/06/2023 г. и на 09/06/2023 г. – между 17 и 20 ч. беше извършено наблюдение по маршрутите на линии – 1,2,4,5,8,9,10 и 11 чрез пътуване по техните маршрути в обслужващите ги автобуси. По време на заседанията бяха разгледани всички постъпили сигнали от граждани. На 13.06.2023 г. комисията предостави Доклад на Кмета на Община град Добрич с конкретни предложения за промени в маршрутните разписания на общинската транспортна схема.

Съгласно изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Кметът на Община град Добрич издаде Заповед № 1056/07.07.2023 г., с която определи Комисия със задача да проведе заседание, на което да разгледа и обсъди предложенията за промени в маршрутните разписания и да ги внесе за утвърждаване в Общински съвет.

На 10.07.2023 г. комисията проведе заседание обективирано с Протокол (Приложение №3), като се запозна с част от направени предложения за промени в общинската транспортна схема а именно:

 • Линия № 4А Депо – жк. „Добротица“ – промяната е свързана с изпълнение на автобусната линия в делнични дни;
 • Линия № 10 кв. „Рилци“ – жк. „Добротица“ – промяната е свързана с разкриване на нова автобусна спирка СУ „Климент Охридски“ и преместване на спирка „Кауфланд“ от кръстовището на бул. „Русия“ с ул. „Арда“ към кръстовището на бул. „Русия“ с ул. „Тунджа“ в посока жк. „Добротица“ - кв. „Рилци“;
 • Линия № 10А кв. „Рилци“ – жк. „Балик“ – разкриване на нова автобусна линия;

След преглед, анализ и дискусия на предложените маршрути и маршрутни разписания, Комисията предлага:

Промените в общинска транспортна схема на град Добрич да бъдат внесени за утвърждаване в Общински съвет град Добрич, като следва:

 • Приложение № 1 - направления на автобусни линии от Общинската транспортна схема;
 • Линия № 4А Депо – жк. „Добротица“
 • Линия № 10 кв. „Рилци“ – жк. „Добротица“
 • Линия № 10А кв. „Рилци“ – жк. „Балик“
 • Приложение № 2 – маршрутни разписания от Общинската транспортна схема;
 • Линия № 4А Депо – жк. „Добротица“
 • Линия № 10 кв. „Рилци“ – жк. „Добротица“

Линия № 10А кв. „Рилци“ – жк. „Балик“

 

Предстои да се направят промени по направления и разработят подробни маршрутни разписания по автобусни линии: №1, №2, №5, №6, №7, №9 и №12, които комисията да разгледа и утвърди на следващо заседание. След което същите ще бъдат публикувани за публично обсъждане.

Промените в общинската транспортна схема следва да бъдат отразени в Договор за обществена услуга №ДР-35/01.06.2022 г. с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД. Това налага да бъде сключено допълнително споразумение /анекс/ за промяна в „Приложение №10 - Действащи линии и маршрутни разписания“.

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК, във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 и чл.73 от АПК заинтересованите лица могат да подават писмени предложения и възражения в Община град Добрич с адрес: 9300 Добрич ул. „България“ №12 и на електрона поща [email protected] в срок от 10.07.2023 г. до 24.07.2023 г. включително.

Промените в маршрутните разписания, осигуряват обществен транспорт на гражданите до напълно нови маршрути и до по-достъпни спирки за желаната дестинация с цел предотвратяване/преустановяване на нарушения, свързани с обществения ред, и за осигуряване живота и здравето на гражданите, осигуряване на качествен автобусен транспорт на жителите на общината, както и обезпечаване на пълноценния транспорт на територията на общината и оптимизиране на трафика.

Същевременно ще се обезпечи и осигури опазване на околната среда от вредните емисии от автомобилите, с които гражданите, към настоящият момент са принудени да се придвижват поради липса на обществен транспорт в определени квартали, което има пряко отношение към тяхното здраве.

Неотложността в случая се обуславя и от очаквания наплив на граждани, които се завръщат в град Добрич за летният сезон. Това предполага по-интензивно движение, респ. по-голямо замърсяване на въздуха с фини прахови частици, което създава значителна опасност за живота и здравето на гражданите.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следните:

 

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Я :

 1. Общински съвет град Добрич на основание чл. 21 ал.1 т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.73 от АПК, чл. 8 ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и във връзка с чл.43 от Договор за обществена услуга №ДР-35/01.06.2022 г. с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, Общински съвет град Добрич утвърждава промени в общинска транспортна приета с Решение № 46-12/28.03.2023 г., като същите се изразяват в следното: Приложение № 1 - направления на автобусни линии от Общинската транспортна схема;
 • Линия № 4А Депо – жк. „Добротица“
 • Линия № 10 кв. „Рилци“ – жк. „Добротица“
 • Линия № 10А кв. „Рилци“ – жк. „Балик“

Приложение № 2 – маршрутни разписания от Общинската транспортна схема;

 • Линия № 4А Депо – жк. „Добротица“
 • Линия № 10 кв. „Рилци“ – жк. „Добротица“
 • Линия № 10А кв. „Рилци“ – жк. „Балик“

 

 1. Упълномощава Кмета на Община Добрич да сключи допълнително споразумение /анекс/ към Договор за обществена услуга с „Градски транспорт Добрич“ ЕООД, гр. Добрич, ЕИК 202966915 за извършените промени в „Приложение №10 - Действащи линии и маршрутни разписания“.

3.Мотиви за приемане на решението на основание чл.73 от АПК - Промените в маршрутните разписания, осигуряват обществен транспорт на гражданите до напълно нови маршрути и до по-достъпни спирки за желаната дестинация с цел предотвратяване/преустановяване на нарушения, свързани с обществения ред, и за осигуряване живота и здравето на гражданите, осигуряване на качествен автобусен транспорт на жителите на общината, както и обезпечаване на пълноценния транспорт на територията на общината и оптимизиране на трафика.

Същевременно ще се обезпечи и осигури опазване на околната среда от вредните емисии от автомобилите, с които гражданите, към настоящият момент са принудени да се придвижват поради липса на обществен транспорт в определени квартали.

Неотложността в случая се обуславя и от очаквания наплив на граждани, които се завръщат в град Добрич за летният сезон. Това предполага по-интензивно движение, респ. по-голямо замърсяване на въздуха с фини прахови частици, което създава значителна опасност за живота и здравето на гражданите.

4.Възлага на Кмета на Община град Добрич и Управителя на „Градски транспорт Добрич“ ЕООД последващите съгласно закона действия.

Последна промяна: 09:16:19, 8 Август 2023
Свали в pdf