Публично обсъждане на определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич за 2024 г.

A A A

Във връзка с чл. 66, ал. 1 и 2 и във връзка с чл.69 ал.1 т.1 от АПК Община град Добрич уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт - определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич за 2024 г..

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: [email protected], в срок от 11 август 2023 г. до 11 септември 2023 година.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Росица Йорданова

Зам.-кмет ИРЕФ на Община град Добрич

ОТНОСНО: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич за 2024 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Таксиметровите услуги заемат значителен дял в транспортното обслужване на населението на град Добрич. За 2023 г. има издадени 310 броя разрешителни за таксиметров превоз на пътници, от които към дата 10.08.2023 г. - 29 броя са прекратени. Тази услуга е в разрешителен режим, а ценообразуването й е в правото на данъчно задълженото лице, извършващо дейността. В нормативната уредба - Закона за автомобилните превози и Наредба № 34 /1999 г. за таксиметров превоз на пътници, няма утвърдени показатели и/или критерии по които да се определят минималните и максимални цени за километър пробег за таксиметров превоз на пътници, като законодателят поставя в компетентността на Общинския съвет да определи цени за километър пробег.

Съгласно разпоредбите на чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общинските съвети определят в срок до 31 октомври минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа за следващата година, валидни за територията на съответната община. Когато общинският съвет не определи минимални и максимални цени за текущата година, се прилагат цените към 31 декември на предходната година. Цените се актуализират най-малко веднъж годишно.

С Решение № 39-17/25.10.2022 г. на Общински съвет град Добрич са определени минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич за един километър пробег по съответната тарифа, както следва:

  • Дневна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1,00 лв.
  • Нощна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1,10 лв.

и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич за един километър пробег по съответната тарифа, както следва:

  • Дневна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1,50 лв.
  • Нощна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1,60 лв.

След направени съпоставки на средните цени на разходите за гориво, осигуровки, данъчни задължения и отчитайки годишната инфлация в страната (16,9% към 31.12.2022 г.) и покачване на цените на резервни части и поддръжката на автомобилите, предлагам да се повиши с 0,10 лв. минималните и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич за 2024 г..

Съпоставка на средните цени на разходите за гориво, осигуровки и данъчни задължения.

 

Средна цена в лв. към 11.10.2022 г.

Средна цена в лв. към 10.08.2023 г.

% изменение

Бензин А 95

2,96

2,70

-8,78 %

Дизел

3,26

2,66

-18,40 %

Пропан бутан

1,14

1,13

-0,87 %

Метан

5,17

2,01

-62,12 %

Минимален осигурителен доход

710

780

+9,86 %

Данък върху таксиметров превоз на пътници

300

300

  •  

Смазочни масла

60

90

+50,00%

 

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК и във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 от АПК заинтересованите лица могат да подават писмени предложения и възражения в Община град Добрич с адрес: 9300 Добрич ул. „България“ №12 и на e-mail: [email protected], в срок от 11 август 2023 г. до 11 септември 2023 година.

Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следните:

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Я:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал.1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК и във връзка с чл. 69, ал.1, т.1 от АПК:

1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич за 2024 г. за един километър пробег по съответната тарифа както следва:

  • Дневна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.10 лв.
  • Нощна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.20 лв.

2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община град Добрич за 2024 г. за един километър пробег по съответната тарифа както следва:

  • Дневна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.60 лв.
  • Нощна тарифа - цена за 1 км. пробег – 1.70 лв.

3. Възлага на Кмета последващите съгласно Закона действия.

Файлове:

Последна промяна: 16:55:51, 10 Ноември 2023
Свали в pdf