Покана за публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

A A A

Община град Добрич обявява публично обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Предложения се приемат от 29.11.2023 г. до 29.12.2023 г. на e-mail: [email protected]  

 

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
КРАСИМИР НИКОЛОВ
Председател на Общински съвет град Добрич
Председател на Временната комисия за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

ОТНОСНO: Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 1-3.1/08.11.2023 г. на Общински съвет град Добрич беше сформирана Временна комисия със задача изготвяне проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Временната комисия проведе четири работни заседания, по време на които бяха направени предложения за допълнения и изменения към действащия в момента Правилник.

 1. Причини и мотиви за приемане на промени в Правилника

Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

Към настоящия момент действа Правилник, приет с решение № 4 -34 от 28 януари 2020 г. на Общински съвет град Добрич, изменен и допълнен с Решение № 29-27 от 21.12.2021 година. Нормите на действащия Правилник се нуждаят от прецизиране, за да не се създава забава и трудности при неговото прилагане. Възниква необходимостта от привеждане на Правилника в съответствие с действащото в Република България законодателство, предвид настъпили изменения и допълнения в Закона за местното самоуправление и местната администрация. С оглед на това са необходими промени в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

2. Цели, които се поставят с предложения проект на Правилник и очаквани резултати

В настоящия проект на Правилник разпоредбите са по-добре систематизирани. Целта е да се постигне по-голяма яснота на нормативния акт, а неговото прилагане да бъде максимално ефективно и в съответствие с действащото в Република България законодателство. Подредбата на нормите следва процесите, които протичат в работата на Общински съвет от самото им начало (внасянето на предложение за решение) до техния край (обявяването на приетите актове).

В резултат промените в Правилник се очаква да се подобри организацията и работата на Общински съвет. Направените изменения и допълнения в нормите, както и съобразяването им с действащото законодателство в Република България, ще доведат до ефективно и законосъобразно провеждане на заседанията на Общински съвет град Добрич.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новия Правилник

Прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на финансови средства от бюджета на общината. Съгласно чл. 84 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Кметът на общината разработва и внася в Общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината. Съгласно чл. 94 от ЗПФ, Общинският съвет приема бюджета на общината за съответната година, в т.ч. и разходите за възнаграждения на общинските съветници и разходите за издръжка на Общинския съвет. Планираният годишен размер на разходите за възнаграждения на общинските съветници се съобразява с определените месечни разходи за възнаграждения в настоящия Правилник, респективно с изискванията на чл. 26 и чл. 34 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

4. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Промените на Правилника е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури, с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът за промените в Правилника е публикуван на интернет-страницата на Община град Добрич.

 1. Предварителна оценка на въздействието

 

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

(Приложете към формуляра допълнителна информация/документи)

Институция: Община град Добрич

Нормативен акт: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода: НЕ

Дата: 29.11.2023 г.

Контакт за въпроси:Красимир Николов

Телефон: 0882370010

1. Дефиниране на проблема:

Към настоящия момент действа Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение на Общински съвет град Добрич в началото на 2020 г. Нормите на действащия Правилник се нуждаят от прецизиране, за да не се създават забава и трудности при неговото прилагане. Предвид настъпили изменения и допълнения в Закона за местното самоуправление и местната администрация, възниква необходимостта от привеждане на Правилника в съответствие с действащото в Република България законодателство. С оглед на това се налага промяна в Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

  1. Кратко опишете проблема и причините за неговото променяне. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Към момента действащия Правилник е приет с решение на Общински съвет град Добрич през 2020 г. и неговите норми се нуждаят от прецизиране. В настоящия проект за промени в Правилника нормите са по-добре систематизирани и подредени, с което ще се постигне по-голяма яснота на нормативния акт, като неговото прилагане ще оптимизира дейността на Общински съвет и ще я направи по-ефективна.

  1. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Към момента действащия Правилник е приет с решение на Общински съвет град Добрич през 2020 г., което изисква актуализиране и систематизиране на нормите.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

Не са изготвяни последващи оценки на въздействието.

2. Цели: В резултат на промените в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се оптимизира и подобри организацията и работата на Общински съвет.

3. Идентифициране на заинтересованите страни:

Общински съвет град Добрич и всички граждани на Община град Добрич.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

4. Варианти на действие:

Вариант 1: Без действие – Нормите няма да са актуализирани в съответствие с действащата в Република България нормативна уредба. Няма да се оптимизира и подобри организацията и работата на Общински съвет.

Вариант 2: Приемане на промени в Правилника – Актуализацията и новата подредба на нормите ще доведат до оптимизиране на организацията и работата на Общински съвет.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.

5. Негативни въздействия: Не се очакват.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

6. Положителни въздействия: Актуализацията и подредбата на нормите ще доведат до оптимизиране на организацията и работата на Общински съвет.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

7. Потенциални рискове: Няма потенциални рискове.

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

х Ще се повиши

Ще се намали

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не.

9. Създават ли се нови регистри?

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

Не.

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

Актът не засяга МСП

х Няма ефект

 

11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

Да

х Не

12. Обществени консултации: На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет-страницата на Община град Добрич. На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по промени на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет-страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на интернет-страницата на общината на e-mail: [email protected], в срок до 29.12.2023 г.

 

Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

Да

х Не

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност: Красимир Николов - Председател на Временната комисия за Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Дата: 29.11.2023 г.

Подпис:

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да приеме следното

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет град Добрич изменя и допълва Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

В чл. 5, т. 1 текста се изменя и допълва по следния начин:

 • Общинското имущество, общинските предприятия и търговски дружества, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация.

В чл. 6, ал. 4 текста да се измени и допълни по следния начин:

 • Наредби, правилници, докладни записки за приемане на годишен бюджет, за план-сметки и за разходи, надвишаващи 10% от размера на приходите от местни дейности, засягащи широк кръг обществени интереси, по решение на Общински съвет, могат да се разглеждат и приемат на две четения.

В чл. 8, ал. 4 текста се изменя и допълва по следния начин:

 • Ако при първия избор не се получи мнозинство, изборът се повтаря между първите двама, получили най-голям брой гласове. В този случай, за избран се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, заседанието се прекъсва и процедурата по избора започва отначало, като се провежда в срок не по-късно от седем дни.

Чл. 8, ал. 5 текста да се измени и допълни по следния начин:

 • Общинският съвет избира от своя състав зам.-председатели с явно гласуване.

Чл. 9, ал. 1, т. 3 текста да се измени и допълни по следния начин:

 • Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси, съгласно Закона за противодействие на корупцията.

В чл. 10, ал. 1 текста да се измени и допълни по следния начин:

 • Общинския съвет определя размера на възнаграждението на Председателя на Общинския съвет в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението на Председателя на Общински съвет при пълно работно време не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на Кмета на Общината.

В чл. 10, ал. 2 текста се изменя и допълва по следния начин:

 • Зам.-председателите на Общински съвет не получават възнаграждение в качеството си на такива, освен в случай на ал. 17, ал. 2, т. 5.

В чл. 11, ал. 2 текста се изменя и допълва по следния начин:

 • Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общински съвет. По въпроси от компетентността на Общински съвет, представляващи обществен интерес, гражданите могат да правят предложения за включване на точки в дневния ред на Общински съвет, както и да представят становища по проекти за решения на Общински съвет. Предложенията задължително се разпределят от Председателя на Общински съвет на съответната компетентна комисия, съобразно техния предмет. В двуседмичен срок комисията представя на Председателя на Общински съвет становище за обществената значимост на поставените въпроси, въз основа на което Председателят на Общински съвет:

1. разпределя предложението за разглеждане по същество от компетентните комисии, след което включва предложението в дневния ред на Общински съвет или

2. отклонява предложението и информира неговите вносители.

 

Промяна на Глава трета със следния текст – ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Досегашния чл. 16 става: чл. 16, ал. 1 със следния текст:

 1. свиква заседанията на съвета;
 2. ръководи подготовката на заседанията;
 3. ръководи заседанията на съвета;
 4. координира работата на Постоянните комисии;
 5. по своя инициатива провежда консултации и съвещания с председателите на Постоянните комисии, представители на политически партии, обществени организации и граждани;
 6. подпомага съветниците в тяхната дейност;
 7. представлява Общинския съвет пред външни лица и организации;
 8. удостоверява с подписа си текста на приетите от Общинския съвет актове;
 9. удостоверява с подписа си верността на протоколите от заседанията на Общинския съвет;
 10. подписва кореспонденцията и документите, свързани с дейността на Общинския съвет;
 11. определя водеща Постоянна или Временна комисия за внесените за разглеждане в Общински съвет материали;
 12. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите към Общинския съвет и общинските съветници по реда на чл. 17;
 13. контролира спазването на този Правилник;
 14. следи за свеждане до знанието на гражданите на актовете на Общинския съвет.

В чл. 16 да се създаде нова ал. 2 със следния текст:

 • Председателят на Общинския съвет изисква от Кмета на Община град Добрич осигуряване на необходимите условия за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и специализирани органи, а Кметът ги изпълнява след постъпване на искането.

В чл. 16 да се създаде нова ал. 3 със следния текст:

 • Председателят на Общинският съвет осигурява достъп до публични изявления и прес-съобщения на всяка една от представените в състава на Общински съвет партии или местни коалиции, един път месечно.

Нов чл. 17, ал. 1 придобива следната редакция:

 • Правомощията на Председателя на Общинския съвет в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, за всеки конкретен случай се изпълняват от определен от него с писмена заповед заместник-председател.

Нов чл. 17, ал. 2 придобива следната редакция: Зам.-председатели на Общински съвет:

 1. Подпомагат Председателя при упражняването на неговите функции и правомощия;
 2. изпълняват отделни функции и правомощия на Председателя, когато той им възложи това;
 3. заместват Председателя при обективна невъзможност той да присъства на заседанията на съвета и да възложи заместването писмено;
 4. подписват протоколите от заседанията, когато заместват Председателя на Общински съвет;
 5. получават общо месечно възнаграждение в размер на общо 70% от брутната работна заплата на Председателя на Общински съвет за съответния месец, който го замества за срока на заместване.

В чл. 18, ал. 2, т. 2 текста се изменя и допълва по следния начин:

 • когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност.

В чл. 18, ал. 2, т. 11 текста се изменя и допълва по следния начин:

 • при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията.

В чл. 19, ал. 2 текста се изменя и допълва по следния начин:

 • За изпълнение на задълженията си, общинският съветник получава общо месечно възнаграждение в размер на 55 на сто от брутната работна заплата на Председателя на Общински съвет за съответния месец, от които 40% за участие в заседанията на Общински съвет и 15% за участие в комисиите на Общински съвет.

В чл. 19, ал. 3 текста се изменя и допълва по следния начин:

 • При отсъствие по неуважителни причини от заседание на Общинския съвет или от съответната Постоянна комисия, провеждани по приетия Календарен график, се правят следните удръжки от възнаграждението на общинския съветник:

1. Със 100 лева за отсъствие от заседание на Постоянна комисия, в която е член, когато общинският съветник участва в три Постоянни комисии;

2. Със 150 лева за отсъствие от заседание на Постоянна комисия, в която е член, когато общинският съветник участва в две Постоянни комисии;

3. С 300 лева за отсъствие от заседание на Общински съвет или 150 лева при преждевременно напускане на заседанието на Общински съвет по неуважителни причини.

В чл. 19, ал. 3, т. 5 да се измени и допълни със следния текст

 • Не се правят удръжки от възнаграждението при отсъствие по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и др. и след подадено заявление до Председателя на Общински съвет или устно уведомяване.

В чл. 24, ал. 1 текста се изменя и допълва по следния начин:

 • Заседанията на Общинския съвет на Община град Добрич се провеждат по правило всеки последен вторник от месеца от 9 часа сутринта, като по изключение заседание на Общинския съвет може да бъде проведено и на друга дата и час, посочена от Председателя на Общинския съвет. Пред­се­да­те­лят на Об­щин­с­кия съ­вет в края на всяко за­се­да­ние уве­до­мя­ва об­щин­с­ки­те съ­вет­ни­ци за де­ня на след­ва­що­то за­се­да­ние, а при нас­роч­ва­не на из­вън­редни за­се­да­ния уве­до­мя­ва­не­то се из­вър­ш­ва с пис­ме­ни по­ка­ни или по елек­т­ро­на поща до всич­ки об­щин­с­ки съ­вет­ни­ци и Кме­та на Об­щи­на град Добрич. По­ка­на­та съ­дър­жа про­ек­та за дне­вен ред.

В чл. 24, да се добави нова ал. 4 със следния текст:

 • Общинските съветници получават допълнително възнаграждение за проведено заседание извън приетия Календарен график в размер на 30% от възнаграждението по чл. 19, ал. 2.

В чл. 25, ал. 4 текста се изменя и допълва по следния начин:

 • Решенията по чл. 6, ал. 1, т.т. 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 и 16 от Правилника, се вземат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието, чрез прилагане на разпечатка от компютъризираната система за гласуване или на списък на общинските съветници, в който е отбелязан техния вот. Решенията за разпореждане с общинско имущество се вземат и със съответното квалифицирано мнозинство, предвидено в Закона за общинската собственост.

Текстът на чл. 26 става ал. 1 и се създава нова ал. 2 по следния начин:

 • Заседанията на Общинския съвет се предават пряко по електронен път и могат да се наблюдават на електронната страница на Общината. Откритите заседания на Общинския съвет се отразяват от средствата за масово осведомяване по тяхно искане или по покана на Председателя.

В чл. 27, ал. 1 текста се изменя и допълва по следния начин

 • Граждани, които не са общински съветници, могат да присъстват на заседанията, с изключение на тези, които са под влияние на упойващи вещества, въоръжени или във видимо неадекватно състояние, като заемат определените от Председателя на съвета места. Не се допуска ползване на мобилни телефони за провеждане на разговори по време на заседанието и нямат право да нарушават реда по какъвто и да е начин.

В чл. 32, ал. 1 текста се изменя по следния начин:

 • По предложение на Председателя на Общински съвет, съвместно с председателите на постоянните комисии и общинските съветници се обсъждат теми, които ще се разглеждат на заседанията на самия съвет.

В чл. 32, ал. 2 текста се изменя по следния начин:

 • Предложения за включване в дневния ред и за обсъждане в заседания на Общински съвет се правят и от Кмета, неговите заместници и Секретаря на Общината.

Текстът чл. 32, ал. 4 да придобие нова редакция:

 • Предложения за включване на неотложни въпроси в дневен ред, могат да бъдат правени от Кмета на Общината, Председателя на Общински съвет и председателите на Постоянните комисии, от чиято компетентност е въпроса, ако се регистрират в администрацията на Общински съвет, не по-късно от 10.00 часа на предхождащия заседанието ден, като общинските съветници се уведомяват за постъпилите неотложни въпроси на техните ел.пощи. Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде: настъпване на непредвидими обстоятелства – природни бедствия и аварии, обществени социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение; както и спазване на законосъобразен или друг установен срок, който не позволява прилагането на установената процедура, или срокове, свързани с усвояване на средства. По този ред не могат да се разглеждат нормативни актове – правилници, наредби и др.

В чл. 32, се създава нова ал. 5 със следния текст:

 • Вносителят на съответната докладна записка докладва лично на заседанието на Общинския съвет, а при обективна невъзможност - от посочен от него заместник.

В чл. 35, текста се изменя по следния начин:

 • Обяснението на вот се допуска след гласуване.

Чл. 49 става ал. 1 и се създава нова ал. 2 със следния текст:

 • За заседанията по ал. 1 се изготвя и съхранява видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

В чл. 50, ал. 4 се създава нова т. 9 със следния текст:

 • Проект за решение.

В чл. 50, ал. 7 текста се изменя по следния начин:

 • Постоянната комисия „Законност и контрол“ изразява мнение относно законосъобразността на внесените за разглеждане пред Постоянните комисии материали и дава указания за отстраняване на нередностите преди разглеждането им в Общинския съвет.

В чл. 51, ал. 4 се предлагат промени на броя и наименованията на Постоянните комисии

 1. ПК „Законност и контрол“;
 2. ПК „Обществен ред и сигурност“;
 3. ПК „Устройство на територията, жилищна политика и екология“;
 4. ПК „Строителство, инфраструктура и контрол;
 5. ПК „Промишлено-стопанска дейност, земеделие и трудова заетост“;
 6. ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика“;
 7. ПК „Наука, образование”;
 8. ПК „Търговия, услуги и туризъм“;
 9. ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси“;
 10. ПК „Транспорт и безопасност на движението“;
 11. ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика“;
 12. ПК „Управление и разпореждане с общинската собственост“;
 13. ПК „Спорт и младежки дейности“;
 14. ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, европейски програми и проекти“;
 15. ПК „Противодействие на корупцията и етика“

В чл. 54, ал. 1, т. 6 текста се изменя и допълва по следния начин:

 • по разглежданите въпроси приема предложения и препоръки за изменение на Проекта за решение и решения, които се предават в Общинския съвет и на съответните заинтересовани лица.

В чл. 61, ал. 4 текста се изменя и допълва по следния начин:

 • Общинският съвет да изисква ежемесечно от общинска администрация информация за постъпили заявления, искания, сигнали, предложения и други от физически и юридически лица, с цел включването в дневния ред на следващо заседание на онези от тях, чието решаване е от компетенциите на Общинския съвет.

В чл. 61, се добавя нова ал. 5 със следната редакция:

 • В изпълнение на разпорежданията по ал. 4, общинска администрация създава и поддържа публичен регистър.

В чл. 69, се добавя нова ал. 3 със следната редакция:

 • Общинска администрация създава и поддържа публичен регистър на питанията по ал.1, както и на техните отговори.

 

ВНОСИТЕЛ:

КРАСИМИР НИКОЛОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА КОМИСИЯ

Файлове:

Публикувана на: 29 Ноември 2023 10:22:23
Свали в pdf