Покана за обществено обсъждане на предложение за промяна на дългосрочен дълг

A A A

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, чл. 18 от Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич, Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност да участва в публично обсъждане на предложение за промяна (допълнение) параметрите на дългосрочен дълг, касаещи начина на обезпечение на кредита чрез допълнително обезпечение - ипотека на имоти, на стойност покриваща 125 % от стойността на кредита:

Начина на обезпечение на кредита, съгласно Решение № 52-23 от 25 юли 2023 г. на Общински съвет град Добрич е:

  1. За Кредитоискателя Общинско търговско дружество „Индустриален парк Добрич“ ЕООД: залог върху настоящи и бъдещи парични вземания по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, по всички банкови сметки с титуляр Общинско търговско дружество „Индустриален парк Добрич“ ЕООД;
  2. За Солидарния длъжник Община град Добрич: залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 

Предлагам начина на обезпечение на кредита да се допълни и да стане:

  1. За Кредитоискателя Общинско търговско дружество „Индустриален парк Добрич“ ЕООД: залог върху настоящи и бъдещи парични вземания по отношение на наличностите, настоящи и бъдещи, по всички банкови сметки с титуляр Общинско търговско дружество „Индустриален парк Добрич“ ЕООД; ипотека върху следните недвижими имоти с адрес: Област Добрич, Община Добрич, град Добрич, улица „Свещеник Павел Атанасов“, собственост на „Индустриален парк Добрич“ ЕООД:
  • УПИ 72624.606.1134 – с площ 8 833 кв. м, с предназначение „търговия на едро“;
  • УПИ 72624.606.1133 – с площ 6 630 кв. м, с предназначение „търговия на едро“;
  • УПИ 72624.606.1119 – с площ 7 356 кв. м, с предназначение „смесено предназначение“;
  1. За Солидарния длъжник Община град Добрич: залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 

Останалите параметри на кредита остават непроменени, съгласно Решение № 52-23 от 25 юли 2023 г. на Общински съвет град Добрич.

Място и дата на провеждане на обсъждането Обсъждането ще се проведе на 20 ноември 2023 г. /понеделник/ от 16.00 часа в Община град Добрич - Голяма заседателна зала.

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на Община град Добрич, на електронен адрес [email protected], или на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 27.11.2023 г.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община град Добрич и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

Последна промяна: 10:21:45, 29 Ноември 2023
Свали в pdf