Община град Добрич обявява публично обсъждане на План-сметка за приходите и разходите по чл. 66 от Закона за местни данъци и такси за дейност „Чистота“ за 2024 г.

A A A


Документът е публикуван на 17.11.2023 г.

На основание чл. 69, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс във връзка с чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местни данъци и такси Община град Добрич обявява обществено обсъждане на План-сметка за приходите и разходите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси за дейност „Чистота“ за 2024 година от 17.11.2023 г. до 18.12.2023 г. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: [email protected].

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за приходите и разходите по чл. 66 от Закона за местни данъци и такси за дейност „Чистота“ за 2024 година

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, предлагам на Вашето внимание за одобряване План – сметка „Чистота“ за 2024 година, включваща необходимите разходи по следните дейности:

 

 • събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците - за услугата по чл. 62, т. 1;

 • третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2;

 • поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3.

 

Приходите от такса за битови отпадъци се планират на база определения размер на таксата съгласно чл. 18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, като се вземат предвид приетите облекчения и намаления за някои категории лица и задължителните облекчения определени със Закона за местните данъци и такси.

Прогнозният общ размер на приходите за 2024 г. се формира от:

I. Такса битови отпадъци, която представляват приходната част на план-сметката за дейност „Чистота“ за 2024 г. в размер на 5 900 000 (пет милиона и деветстотин хиляди) лева., съгласно приетата с Решение №46-2/28.03.2023 г. на Общински съвет град Добрич тригодишна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г.

II. Възстановени обезпечения и отчисление от РИОСВ – Варна по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в размер до 100 000.00 (сто хиляди) лева. Прогнозният размер е формиран, както следва:

През 2024 г. Община град Добрич ще поиска освобождаване на средства от събраните отчисления по Закона за управление на отпадъците в прогнозен размер до 100 0000.00 (сто хиляди) лева с ДДС, необходими за финансирането на работен проект за изграждане на трета клетка за депониране на отпадъци на територията на Регионално депо Стожер.

Планирането на разходите в план-сметката е съобразено с разпоредбите на чл. 66 от ЗМДТ.

 

І. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците.

 

Тук са включени:

1.Услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци”, която се извършва от „Уейст Солюшънс България” ЕООД, въз основа на сключен договор №ДОП–192/05.09.2023 с обща максимална стойност 16 800 000.00 (шестнадесет милиона и осемстотин хиляди) лева с ДДС за целия период на действие 08.09.2023 г. – 07.09.2027 г. Дейностите предвидени в договора включват:

 

 • Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране;

 • Събиране и транспортиране на биоотпадъци до съоръжение за третиране;

 • Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране;

 • Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране;

 • Събиране и транспортиране на зелени отпадъци от контейнери (събиране, раздробяване и транспорт) до съоръжение за третиране.

 

В тази връзка следва да бъдат заложени в план-сметката за 2024 г.- 4 989 540.00 лв. (четири милиона деветстотин осемдесет и девет хиляди петстотин и четирдесет) лева (Таблица 1).

В цената на предоставените услуги е включено и осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.

 

Таблица 1. Прогноза за количествата, вида на събраните отпадъци и необходимите финансови средства за 2024 г.

 

дейност

количества в тон

единична цена за тон без ДДС

всичко

Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и улични кошчета до съоръжение за третиране

35000

109.00 лв.

3 815 000.00 лв.

Събиране и транспортиране на биоотпадъци /хранителни и кухненски/ до съоръжение за третиране

50

109.00 лв.

5 450.00 лв.

Събиране и транспортиране на зелени отпадъци (събиране, раздробяване и транспорт до депо Стожер) от контейнери

1500

225.00 лв.

337 500.00 лв.

Всичко без ДДС

 

 

4 157 950.00 лв.

ДДС

 

 

831 590.00 лв.

Всичко с ДДС

 

 

4 989 540.00 лв.

 

1.2. Транспортиране на битовите отпадъци събрани от 4-кубикови контейнери от местността „Гаази баба“, от базата на Общинско предприятие „Комуналстрой“ до Регионално депо за неопасни отпадъци с. Стожер “ на стойност 11 880.00 (единадесет хиляди осемстотин и осемдесет) лева с ДДС (Таблица 2).

Таблица 2. Прогноза за количествата транспортирани отпадъци до съоръжения за третиране и необходимите финансови средства за 2024 г.

Дейност по предоставяни услуги

количества в тон

единична цена за тон без ДДС

всичко

Транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране

550

18.00 лв.

9 900.00 лв.

Всичко без ДДС

 

 

9 900.00 лв.

ДДС

 

 

1 980.00 лв.

Всичко с ДДС

 

 

11 880.00 лв.

 

1.3. Товарене и транспортиране на отпадъци до Регионално депо с. Стожер от Общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти“ в размер на 8 880.00 (осем хиляди осемстотин и осемдесет) лева с ДДС (Таблица 3).

Таблица 3. Прогноза за количествата транспортирани отпадъци до съоръжения за третиране и необходимите финансови средства за 2024 г.

Дейност по предоставяни услуги

количества в тон

единична цена за тон без ДДС

всичко

Товарене и транспортиране на отпадъци до съоръжение за третиране

370

20.00 лв.

7 400.00 лв.

Всичко без ДДС

 

 

7 400.00 лв.

ДДС

 

 

1 480.00 лв.

Всичко с ДДС

 

 

8 880.00 лв.

 

2. Извозване на 4-кубикови контейнери от местност „Гаази баба“ от ОП „Комуналстрой“ на стойност 100 000.00 (сто хиляди ) лева. В стойността е включено осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до площадка на Общинско предприятие „Комуналстрой“, като разходите са включени в бюджета на предприятието.

3. Разходи за организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци. В план-сметката за 2024 г. за реализиране на тази дейност следва да бъдат заложени 10 000.00 (десет хиляди лева) лева с ДДС.

 

Общият размер на планираните средства за дейностите по т. I за 2024 г. e 5 120 300.00 (пет милиона сто и двадесет хиляди и триста) лева с ДДС. (Таблица 4).

Таблица 4. Прогнозен максимален размер на разходите за 2024 година по т. I

 

дейности по предоставяни услуги

стойност с ДДС

1

Общо Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци

 

1.1

Община град Добрич

4 989 540.00 лв.

1.2

ОП „Комуналстрой“

11 880.00 лв.

1.3

ОП „Устойчиви дейности и проекти“

8 880.00 лв.

2

Извозване на 4-кубикови контейнери от ОП „Комуналстрой“

100 000.00 лв.

3

Разходите за организиране на разделно събиране на опасните битови отпадъци

10 000.00 лв.

Всичко с ДДС

5 120 300.00 лв.

 

в това число ДДС

836 716.67 лв.

 

ІІ. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Тук са включени:

 1. Договор №ДОП-157/26.08.2019 г. е сключен въз основа на проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Изпълнение на дейности по експлоатация на „Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево“, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци“. Тази услуга се осъществява от „Уейст Солюшънс България“ ЕООД-правоприемник на „Еф Си Си България“ ЕООД. Дейностите, предвидени в договора включват:

 • Приемане на отпадъци;

 • Третиране на отпадъци; сепариране на неопасни отпадъци; рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване; депониране на инертни отпадъци; компостиране на фракции от биоотпадъци;

 • Временно съхранение на отпадъци и на опасни отпадъци; на компост и рециклирани суровини;

 • Извършване на мониторинг, водене на отчетност, документиране и докладване съгласно Комплексно разрешително №433/Н0/2012 г.

 • Поддържане на системи, машини и съоръжения на територията на обекта.

Настоящият договор е сключен за срок от 60 (шестдесет) месеца, които започват да текат от 02.09.2019 г. Срокът на договора е до 02.09.2024 г. Максималната стойност на договора е в размер на 17 664 400,00 лева (седемнадесет милиона шестстотин шестдесет и четири хиляди и четиристотин лева) ДДС за целия период на действие на договора.

Прогнозния размер на разходите за 2024 година, след направен анализ на количествата според дейности по предоставяните услуги съгласно договора №ДОП-157/26.08.2019 г., който следва да се заложи в план-сметката е 4 033 200.00 (четири милиона тридесет и три хиляди и двеста) лева с ДДС (Таблица 5).

 

Таблица 5. Прогнозен размер на разходите за 2024 г. за по договора №ДОП-157/26.08.2019 г. за 2024 г. за общините град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево.

 

дейност

количества отпадъци в тон

единична цена в лв. без ДДС

стойност в лв. без ДДС

постъпили за сепарация отпадъци

45000

25.00 лв.

1 125 000.00 лв.

депонирани отпадъци

64000

30.00 лв.

1 920 000.00 лв.

компостирани отпадъци

17000

18.00 лв.

306 000.00 лв.

строителни отпадъци за рециклирани

2000

5.00 лв.

10 000.00 лв.

всичко без ДДС

3 361 000.00 лв.

ДДС

672 200.00 лв.

всичко с ДДС

4 033 200.00 лв.

 

 

Очакваният разход за Община град Добрич е в рамките на 2 592 600.00 (два милиона петстотин деветдесет и две хиляди и шестстотин лева) с ДДС (Таблица 6).

 

 

Таблица 6. Прогнозен размер на разходите за 2024 г. за Община град Добрич по договора №ДОП-157/26.08.2019 г.

дейност

количества отпадъци в тон

единична цена в лв. без ДДС

стойност в лв. без ДДС

постъпили за сепарация отпадъци

35000

25.00 лв.

875 000.00 лв.

депонирани отпадъци

36000

30.00 лв.

1 080 000.00 лв.

компостирани отпадъци

11000

18.00 лв.

198 000.00 лв.

строителни отпадъци за рециклирани

1500

5.00 лв.

7 500.00 лв.

всичко

 

без ДДС

2 160 500.00 лв.

 

 

ДДС

432 100.00 лв.

всичко

 

с ДДС

2 592 600.00 лв.

 

Останалите разходи ще бъдат възстановявани на Община град Добрич от останалите осем общини, обслужвани от регионалното депо въз основа на реално приетите и третирани количества отпадъци.

 1. Разходите за отчисления по чл. 60, ал. 2 от ЗУО са в размер на 201 600.00 (двеста и един хиляди и шестстотин) лева, в това число за Община град Добрич са в размер на 113 400.00 (сто и тринадесет хиляди и четиристотин) лева, останалите ще се възстановяват на Община град Добрич от останалите осем общини, ползватели на Регионално депо с. Стожер.

Размерът на отчисленията изчислен за депонираните количества отпадъци във втора клетка е в размер на 3,15 (три лева и петнадесет стотинки) лева за тон депониран отпадък (Таблица 7).

Изчисляването на отчисленията по чл. 60, ал. 2 от ЗУО е по Приложение №1 към чл. 3, ал. 3 на Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. Регионално депо за отпадъци при с. Стожер е депо за отпадъци, което е изградено въз основа на инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО за изграждането и експлоатацията на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци, в този смисъл регионално депо за отпадъци при с. Стожер попада в обхвата на т. 1 на Приложение №1 на посочената по-горе Наредба №7.

 

Таблица 7. Прогнозен размер на отчисленията по чл. 60, ал. 2 от ЗУО за 2024 г.

 

 

Прогнозни количества депонирани отпадъци в тон

отчисления по чл. 60, ал. 2 от ЗУО

стойност

За деветте общини

64 000

3.15 лв.

201 600.00 лв.

в т.ч. за Община град Добрич

36 000

  1. лв.

113 400.00 лв.

 

 1. Разходите за отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО са в размер на 6 080 000.00 лв. (шест милиона и осемдесет хиляди) лева, в това число за Община град Добрич са в размер на 3 420 000,00 (три милиона четиристотин и двадесет хиляди) лева, останалите ще се възстановяват на Община град Добрич от останалите осем общини.

Размерът на отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО по години е определен в чл. 20, ал. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци при депониране на отпадъци. За 2024 г. е 95,00 (деветдесет и пет) лева за тон депониран отпадък (Таблица 8).

Таблица 8. Прогнозен размер на отчисленията по чл. 64, ал. 1 от ЗУО за 2024 г.

 

Прогнозни количества депонирани отпадъци в тон

отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО

стойност

За деветте общини

64000

95.00 лв.

6 080 000.00 лв.

в т.ч. за Община град Добрич

36000

95.00 лв.

3 420 000.00 лв.

 

 1. Мониторинг на Депо за неопасни отпадъци на град Добрич при с. Богдан (старо депо).

Съгласно издадено Комплексно разрешително за дейността на депото, Община град Добрич има задължение да осъществява грижи за следексплоатационния период, за срок не по-кратък от 30 години. За реализиране на тази дейност в план-сметката за 2024 г. следва да бъдат заложени 36 000.00 (тридесет и шест хиляди) лева с ДДС.

 1. „Площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинства“

За експлоатацията на площадката, включително и разходи за доставка или наем на техника, машини и съоръжения, за събиране и транспортиране на отпадъци от площадката, след направен анализ следва да се заложи в план-сметката за 2024 г. общо разходи в размер на 100 000.00 (сто хиляди) лева, като разходите са включени в бюджета на предприятието ОП „Комуналстрой“.

 1. Работен проект за изграждане на трета клетка към обект „Регионално депо за отпадъци Стожер“ в прогнозен размер на 100 000.00 (сто хиляди) лева с ДДС.

Средствата за финансирането на тези дейност ще бъдат поискани за освобождаване от РИОСВ – Варна, от натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО.

Общият размер на планираните средства по т. II за 2024 г. е 10 550 800.00 (десет милиона петстотин и петдесет хиляди и двеста и осемстотин) лева с ДДС, в това число за Община град Добрич размер на планираните средства е 6 362 000.00 (шест милиона триста шестдесет и две хиляди) лева с ДДС. (Таблица 9).

 

Таблица 9. Прогнозен максимален размер на разходите за 2024 година по т. II

 

дейност

стойност

1

дейности съгласно договора №ДОП-157/26.08.2019 г. с вкл ДДС

4 033 200.00 лв.

 

в т.ч за Община град Добрич с вкл. ДДС

2 592 600.00 лв.

2

отчисления по чл. 60, ал. 2 от ЗУО

201 600.00 лв.

 

в т.ч за Община град Добрич

113 400.00 лв.

3

отчисления по чл. 60, ал. 2 от ЗУО

6 080 000.00 лв.

 

в т.ч за Община град Добрич

3 420 000.00 лв.

4

Мониторинг с. Богдан с вкл. ДДС

36 000.00 лв.

5

Площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинства

100 000.00 лв.

6

Работен проект трета клетка с вкл. ДДС

100 000.00 лв.

всичко

10 550 800.00 лв.

 

в т.ч ДДС

694 866.67 лв.

 

в т.ч за Община град Добрич

6 362 000.00 лв.

 

в т.ч за Община град Добрич ДДС

454 766.67 лв.

 

III. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване.

Тук са включени:

 1. Услугата „Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич”, която се извършва от „Уейст Солюшънс България” ЕООД, въз основа на сключен договор №ДОП – 207/30.12.2022 с обща максимална стойност 6 000 000.00 (шест милиона) лева с ДДС за целия период на действие 04.01.2023 г. – 03.01.2026 г . Дейностите предвидени в договора включват:

 • Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади;

 • Механизирано метене на тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване;

 • Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др.;

 • Почистване на дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване;

 • Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки, тревни площи на общински пътища и други места за обществено ползване;

 • Механизирано почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;

 • Ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;

 • Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено ползване;

 • Оросяване на улици и площади;

 • Почистване на хоризонталните линейни отоци;

 • Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;

 • Почистване на пътни принадлежности като пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др;

 • Почистване на рекламни, агитационни материали;

 • Почистване на графити;

 • Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата;

 • Събиране и извозване на пепел и сгурия през отоплителния сезон;

 • Събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др.;

 • Почистване на нерегламентирани замърсявания и микросметища.

В план-сметката за 2024 г. следва да бъдат заложени 2 000 000.00 (два милиона) лева за разходите извършвани от Община град Добрич.

 1. Разходи за почистване на участъци от дерето на р. Добричка. Средствата, необходими за подсигуряване на тази дейност, са в размер на 500 000.00 (пет хиляди) лева с ДДС. Исканата сума е формирана след като е отчетена необходимостта от ежегодно почистване на дерето на реката.

 

Общият размер на планираните средства по т. III за 2023 г. е в размер на 2 500 000.00 (два милиона и петстотин хиляди) лева с ДДС (Таблица 10).

 

Таблица 10. Прогнозен размер на разходите за почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич и почистване на участъци от дерете на р. Добричка за 2024 г.

Дейност

стойност с ДДС

 

1.

Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич”

2 000 000.00 лв.

 

2.

Почистване на участъци от дерето на р. Добричка.

500 000.00 лв.

 

Всичко с ДДС

2 500 000.00 лв.

 

В т.ч. ДДС

416 666.67 лв.

 

Пълният размер на планираните разходи по предоставяне на услугите за чистота не се възстановява от очаквания размер на приходите от таксата за битови отпадъци. Други източници на финансиране са другите общински средства и приходи, различни от приходите от таксата за битови отпадъци. Разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗМДТ.

С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следното:

 

Проект

РЕШЕНИЕ

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за местните данъци и такси, приема План-сметка за разходите по дейност „Чистота“ за 2024 година в размер на 18 171 100.00 (осемнадесет милиона сто седемдесет и една хиляди и сто) лева, в това число за Община град Добрич 13 982 300.00 лв. (тринадесет милиона деветстотин осемдесет и две хиляди и триста) лева Приложение 1.

 

 

Приложение №1

ПЛАН - СМЕТКА за приходите и разходите по чл. 66 от ЗМДТ за Дейност „Чистота“ за 2024

година

 

I. Приходна част

Наименование на прихода

План за 2023 г.

План за 2024 г.

I.

Приходи от такса битови отпадъци

5 900 000.00 лв.

5 900 000.00 лв.

II.

Възстановени обезпечения и отчисления от РИОСВ-Варна по чл. 64 от ЗУО

100 000.00 лв.

100 000.00 лв.

 

Всичко приходи:

6 000 000.00 лв.

6 000 000.00 лв.

II. Разходна част

Дейност по предоставяни услуги

Годишен размер на разходите по приета план сметка за 2023 г. в лева с ДДС

Годишен размер на разходите по план сметка за 2024 г. в лева с ДДС

I.

Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

 

4 948 529.00 лв.

 

5 120 300.00 лв.

II.

Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

 

 

 

 

 

 

9 811 900.00 лв.

 

 

10 550 800.00 лв.

 

в това число за Община град Добрич

5 888 400.00 лв.

6 362 000.00 лв.

III.

Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване.

 

 

 

 

2 100 000.00 лв.

2 500 000.00 лв.

 

Обща сума на планираните разходи

16 860 429.00 лв.

18 171 100.00 лв.

 

Обща сума на планираните разходи в това число за Община град Добрич

12 936 929.00 лв.

13 982 300.00 лв.

 

В т.ч. ДДС

 

1 948 250.00 лв.

 

В т.ч. ДДС за Община град Добрич

 

1 708 15.02 лв.

 

Файлове:

Последна промяна: 13:20:04, 17 Януари 2024
Свали в pdf