3122 Регистриране на места за настаняване клас “В“ - апартаменти за гости и стаи за гости

A A A

Заяви Е-услуга

Лицата, които ще извършват хотелиерство в места за настаняване клас "В" - стаи за гости или апартаменти за гости,съгласно чл.113, ал.2 от Закона за туризма, следва да регистрират обекта, в който ще упражняват дейността пред Кмета на Община град Добрич.

Необходими документи:

Заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в места за настаняване клас „В“ - стая за гости или апартамент за гости;

Копие от документа за ползване на обекта, ако същият не е собствен и не подлежи на вписване;

Изрично пълномощно в оригинал, когато се подава от пълномощник;

Документ за платена такса по Тарифа на таксите съгласно чл.69 от Закона за туризма. - 20 лв./легло в стая за гости или апартамент за гости;

Заявление за прекратяване - при необходимост;

Други - при необходимост;