2016 Удостоверение за наследници

A A A

Заяви Е-услуга

Заяви е-услуга чрез Административната информационна система на Община град Добрич

 

Необходими документи:

- Искане по образец, подадено от наследник по закон или нотариално заверено пълномощно; 

- Документ за самоличност;

- Препис-извлечение от акт за смърт;  

Издава се само за починали с постоянен адрес /местожителство/ в град Добрич.

Срок: до 3 дни

Цена на услугата:
- за лица починали преди 1980 г. - 7.00 лв.
- за лица починали след 1980 г. - 5.00 лв.

за добавяне на данни от удостоверение за наследници от друга община към основното удостоверение - 5.00 лв.

Таксата за извършване на административната услуга може да се заплати по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 80 07

Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF  


16:13:23, 1 Април 2024