Набират по проект доставчици на информационни и комуникационни услуги

Набират по проект доставчици на информационни и комуникационни услуги , снимка 1

До 20 декември 2019 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) приема заявления за включване в Списък с одобрените ИКТ доставчици във връзка с изпълнение на Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на микро, малки и средни предприятия. На интернет страницата на Агенцията в секция „Програми и проекти“ са публикувани изискванията и критериите, както и списъка на включените в проекта услуги.

Основна цел на ваучерната схема е повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Планирани са минимум 450 предприятия да получат ваучери за използване на консултантски услуги от доставчиците на ИКТ услуги, включени в Списъка на доброволно участващите доставчици, доказали капацитета си да извършват услуги за въвеждане и използване на ИКТ.

Предлаганите ваучери за бизнеса ще са разделени на два типа: тип 1 е за предоставяне на web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения на стойност 5 000 лв., като и тип 2 на стойност 20 000 лв. за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност.

Допустими кандидати за ползване на ваучери ще са предприятия, регистрирани като търговци, по смисъла на Търговския закон и развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.

Предстои набиране на заявления и от кандидат ползвателите на ваучери. Информацията за това ще бъде публикувана на страницата на ИАНМСП https://www.sme.government.bg, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) http://www.opic.bg  и единния информационен портал за ЕСИФ www.eufunds.bg.

Проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ на стойност 9 775 672.98 лв. се изпълнява по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП), по ОПИК 2014-2020 и с изпълнител ИАНМСП.

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, с. 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във фейсбук.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

Нагоре