Напредък на Община град Добрич при реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради към 18 ноември

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ /НПЕЕМЖС/

 

 

НАПРЕДЪК НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОГРАМАТА

Към 18 Ноември  2019 г.

 

Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени договорни има осигурен финансов ресурс.

Относно първите 10 блока: инженеринг /проектиране + СМР + авторски надзор/

Към настоящия момент за всички 10 сключени договори  с изпълнители има подписани и  влезли в сила  АНЕКСИ 2 от Българска банка за развитие /ББР/, с което се гарантира обезпечаването на финансовия ресурс за изпълнението на дейностите за всеки отделен блок.

За всички блокове е преминала процедурата за одобряване на проектната документация и са издадени разрешения за строеж съгласно ЗУТ /разработване и предаване на технически проекти, съгласуване с РД ПБЗН, изготвяне на оценка за съответствие от строителния надзор, одобряване от Гл. архитект на Общината, издаване на Разрешение за строеж и т.н./

 

Адрес

Ход на изпълнение

1.

ЖК „Балик“ Бл. №31

Въведен в експлоатация

2.

ЖК „Дружба“ Бл. №39

Въведен в експлоатация

3.

ЖК „Дружба“ Бл. №4

Въведен в експлоатация

4.

ЖК „Русия“  Бл. №55

Въведен в експлоатация

5.

ЖК „Балик“ Бл.  №62

Въведен в експлоатация

6.

ЖК „Дружба“ Бл.  №33

Въведен в експлоатация

7.

ЖК „Русия“ Бл. №49

Въведен в експлоатация

8.

ЖК „Русия“ Бл. №53

Въведен в експлоатация

9.

ЖК „Дружба“ Бл. №36

Въведен в експлоатация

10.

 Ул. „Максим Горки“ №5

Въведен в експлоатация

 

Относно 3 блока, прехвърлени от програмата на МРРБ „Енергийна обновяване на българските домове“

11.

Ул. „Абрит“ №8/10

Въведен в експлоатация

12.

ЖК „Добротица“ Бл. №36

Въведен в експлоатация

 

13.

Ул. „Захари Стоянов“ №19

Въведен в експлоатация

 

 

 

 

Относно следващите 20 блока: инженеринг /проектиране + СМР + авторски надзор/

блок

Ход на изпълнение

1.

ЖК „Дружба“ блок №38

Сключен договор; изпълнява се СМР -90%

2.

Ул. „Марин Дринов“ № 1Б

Въведен в експлоатация

3.

 ЖК „Балик“ Бл. № 60

Сключен договор; изпълнява се СМР – 90%

4.

ЖК „Балик“ Бл. № 44

Въведен в експлоатация

5.

Ул. „Емона блок“ № 5

Избира се изпълнител

6.

Бул. „Трети март“ №10

Обжалване в КЗК

7.

ЖК „Дружба“ блок №15

Въведен в експлоатация

8.

ЖК „Балик“ Бл. №24

Въведен в експлоатация

9.

Ул. „Кирил и Методий“ №3

Въведен в експлоатация

10.

ЖК „Строител“ №68

Въведен в експлоатация

11.

Ул. „Абрит“ №7

Завършен, предстои въвеждане в експлоатация

12.

Ул. „Кубадин“ №1

Сключва се договор с избран изпълнител, следва изготвяне на проект

13.

ЖК „Дружба“ Бл. №5

Сключен договор; изпълнява се СМР – 80%

14.

ЖК „Балик“ Бл. №7

Завършен, предстои въвеждане в експлоатация

15.

Бул. „Добричка епопея“ № 12

Сключен договор; изготвена е оценката за съответствие от консултанта и предстои издаване на Разрешение за строеж

16.

ЖК  „Дружба“ блок №14

Сключен договор; Изпълнява се СМР – 85%

17.

ЖК „Дунав“ блок №20

Въведен в експлоатация

18.

 ЖК „Дружба“ блок №9

Проведена е нова обществена поръчка за избор на изпълнител; предстои сключване на договор

19.

Бул. „Трети март“ №12

Сключен договор; Изпълнява се СМР  

20.

ЖК „Балик“ блок №21

Завършен, предстои въвеждане в експлоатация

 

Към настоящия момент са сключени договорите с избраните изпълнители по реда на ЗОП за упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол за 20-те блока  -  5 обособени позиции“  /по 4 блока в позиция на 1 изпълнител/.

 

 

 

 

 

 

 

 

Относно последните 8 блока:

В момента протича процедура за избор на изпълнител за изготвяне на техническото обследване, техническия паспорт, енергийното обследване и архитектурното заснемане. Готовата техническа документация ще е  основание за изготвяне на следващата стъпка – провеждане на процедури за избор на изпълнители за следните дейности: проектиране и авторски надзор, строителство, упражняване на строителен надзор, както и упражняване на инвеститорски контрол. 

блок

 

1.

Ул. „Панайот Хитов“ №16

Към настоящия момент са отворени ценовите предложения. Поискани са писмени обосновки по цените. В най-кратки срокове се очаква да е изготвен протокол и решение за класиране на участниците.

2.

Бул. „Добруджа“ №13

3.

ЖК „Дружба“ Бл. № 10

4.

ЖК „Дунав“ Бл. № 16

5.

Ул. „Добричка епопея“ № 6

6.

ЖК „Дружба“ Бл. № 8

7.

Ул. „Петко Д. Петков“ №2

8.

Ул. „Петър Сарийски“ №2

 

Община  град Добрич ще информира по официален път председателите на сдруженията на собствениците при възникване на някаква промяна или непредвидени обстоятелства по договорите, сключени между Община град Добрич и сдружението на собствениците.

Нагоре