ОИЦ-Добрич и представителството на Европейска комисия в България със съвместно събитие

ОИЦ-Добрич и представителството на Европейска комисия в България със съвместно събитие, снимка 1

С изнесена приемна и щанд Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) бе част от информационното изложение на представителството на Европейска комисия в България. Събитието се състоя на 27 юли в гр. Добрич на пл. Свобода.

В рамките на три часа, близо 30 граждани получиха експертна информация за актуални и предстоящи възможности за европейско финансиране през 2019 г. по Оперативните програми 2014-2020 г., Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Посетителите на щанда се интересуваха предимно от подмерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" и предстоящата 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанските продукти“ от ПРСР 2014-2020 г., както и от възможностите за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

Експертите от центъра отговориха на различни въпроси свързани с етапите на кандидатстване и оценка на проектните предложения, електронното подаване на проекти чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) и работа в самата система.

Интерес предизвика и изготвената от екипа на ОИЦ-Добрич брошура с успешно изпълнените и в процес на реализация проекти в град Добрич, подкрепени от Европейски структурни и инвестиционни фондове.

На информационния щанд на Представителството на Европейската комисия в България, гражданите се информират за трите кампании на ЕК (#investEU, EU&ME, EUProtects), европейските политики и дейностите на Европейския съюз. На разположение на гражданите бяха и разнообразни информационни материали на различни теми като правата им, гарантирани от Европейският съюз, образование, търсенето на работа, пътуване, защитата на потребителите, опазването на околната среда и други. Много деца се включиха в редица интерактивни игри, с което опознаха и научиха нови неща за държавите – членки на съюза.

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Нагоре