Детска градина „Слъчице“ приключи дейностите по проект „В страната екология с интерактивна технология“

Детска градина „Слъчице“ приключи дейностите по проект „В страната екология с интерактивна технология“ , снимка 1

В рамките на 6 месеца – до 31.10.2018 г. децата и учителите от ДГ№10 „Слънчице“, с подкрепата на родителите, изпълниха заложените дейности  в проекта „В страната Екология с интерактивна технология“, финансиран от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната  среда на МОСВ в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда „-2018 г. Проектът имаше за цел формиране на екологична култура у децата чрез по-близък контакт с природата, обогатяване и затвърдяване на екологичните им знания  с използване  възможностите на интерактивните технологии.

Целта на проекта беше  реализирана  с разнообразни дейности:

  • осигуряване на интерактивна образователна среда/интерактивна дъска и необходимите към нея устройства/за  осъществяване  на иновативен образователен процес,
  • включване на децата като участници в практически дейности . В ролята на туристи  те  наблюдаваха различни  растителни и животински видове в естествената им среда- в двора на детската градина, градския парк, местността „Дъбовете“ и събираха природни материали за изработване на еко-герой на проекта. Като изследователи  заснемаха насекоми и хербаризираха  растения, които подредиха в електронен албум.Като лесовъди  се включиха в засаждането на храсти  под формата на лабиринт в двора на детската градина.
  • Учителите разработиха интерактивни дидактични игри на екологична тематика  за всички възрастови групи и за деца със СОП,  чрез които  да се упражняват и затвърдяват получените екологични знания на интерактивната дъска.
  • Родителите участваха в изработването на екогерой със събраните от децата  природни  материали.

Децата - влизайки в ролята на малки еколози се докоснаха  до естеството на природата -до нейното многообразие, красота, вълшебство и откриха своето място в нея. С помощта на лупи  наблюдаваха различни  насекоми, запознаха се  много тревисти, храстовидни и дървесни растения и тяхното значение за живота на човека и планетата. С игрите на интерактивната дъска без да се генерира  отпадъчна хартия, забавлявайки се, имаха възможност многократно да затвърдяват получените екологични знания.  Учителите - използвайки нови инструменти  и програми за създаване на интерактивни образователни игри, подходящи за децата от различни възрастови групи и за деца със СОП  обогатиха своя ИКТ опит. В работилничките за създаване на екогерой се създадоха и развиха полезни, неформални взаимодействия между родители, учители и деца.

Родителите - бяха запознати със същността на проекта и неговото значение за  екологичното възпитанието на децата им и получиха идеи как да продължат да развиват своята и на децата си съпричастност към опазването на околната среда и участието им в решаване на екологични проблеми.

Обновената технологична образователна среда/интерактивна дъска  и фотоапарат/ и създадените по проекта продукти /лабиринт от храсти, образователни албуми и интерактивни игри/ са  дългосрочна възможност  за   продължаващо екологичното образование на следващите поколения деца.

 

Нагоре