Съобщение за граждани, семейства и домакинства,включени в списъка за настаняване в общински жилища

Съобщението се отнася за граждани,семейства и домакинства, които са включени в Окончателния списък за настаняване в общински жилища за 2017г., и които до 01.03.2018г. не са настанени в жилища, собственост на Община град Добрич. Тези граждани са длъжни в периода от 1 до 31 март 2018г. да подадат декларация с актуални данни съгласно чл.12  ал.1 т.1 от „Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд” на Община град Добрич. Екземпляр от Декларацията се получава на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация, а се подава в Деловодството на Община град Добрич.

За тези от тях, които  не изпълнят задължението си за подаване на актуална декларация, предстои изключване от списъка за настаняване, на основание чл.14 ал.1 т.6 и ал.2 от горецитираната Наредба.

 

Община град Добрич

 

Нагоре