Кметът на Добрич издаде Заповед за организиране на търговия на открито с цветя на паркинга пред Гробищния парк

 

З А П О В Е Д

№ 96 /26.01.2018 г.

 Град Добрич

 

На основание чл. 44, ал. 1, т.1  и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 5 от Наредба за търговска дейност на територията на Община град Добрич, приета с решение № 9-18/26.06.2012 г., посл. изм. и доп. с решение 11-4/20.09.2016 г. на Общински съвет град Добрич, във връзка с Годишен график за провеждане на празнични мероприятия, базари и продажба на открито за 2018 година, и чл. 22, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, приета с решение 10-7/31.07.2012 г., посл. изм. и доп. с решение № 14-1 от 29.11.2016 г. на Общински съвет град Добрич,

 

Н А Р Е Ж Д А М

 

1.Търговската дейност на открито с цветя на паркинга пред Гробищен парк се извършва по схема, утвърдена от главният архитект на град Добрич – Приложение 1 към настоящата заповед.

2. Утвърждавам регламент за търговия на открито с цветя на паркинга пред Гробищен парк за  2018 година – Приложение 2 към настоящата заповед.

3. Да се организира и определи чрез теглене на жребий избора на местата по утвърдената от Гл. архитект схема.

3.1Тегленето на жребия да се проведе на 09.02.2018 г. (вторник) от 10:00 часа в залата на ОП „Обреден дом град Добрич“

3.2 За организацията и провеждането на жребия възлагам на Директора на ОП "Обреден дом град Добрич" да назначи комисия за провеждането му.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Румена Маринова – директор на ОП „Обреден дом град Добрич“.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Росица Йорданова – зам. Кмет ИРЕФОП.

Препис от заповедта да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

Приложение 1: Схема за разположение на местата, предназначени за търговия на открито с цветя;

Приложение 2: Регламент за провеждане на процедура за издаване на разрешение за търговия на открито с цветя до автоспирката на Гробищен парк за  2018 година

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Нагоре