Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“

Препис-извлечение!

ПРОТОКОЛ

№14

От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 27.04.2022 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Вземане на решение за използване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за финансиране разработването на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Каварна за периода 2021 г. – 2028 г.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

 

РЕШЕНИЕ 1:

 

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за отпускане на средства в размер на 15 480 лв., представляващи натрупани отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците необходими за разработване на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Каварна за периода 2021 г. – 2028 г., от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

 

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Вземане на решение за използване на част от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, за финансиране на извършването на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община град Добрич.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 2:

 

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за използване на средства в размер на 35 400 лв., представляващи натрупани отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, необходими за извършването на морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на Община град Добрич, от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

 

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Вземане на решение за провеждане на процедурата по възлагане и сключване на договор за извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци, генерирани на териториите на всички девет общини, членове на сдружението, съгласно методика, утвърдена със Заповед на Министъра на околната среда и водите, и в рамките на срока, определен в параграф 9 от ПР към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №7 от 19 декември 2013 г.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 3:

 

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за финансиране на морфологичните анализи на отпадъците на общините от регион Добрич със средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Вземане на решение за използване на част от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за закупуване на компостери за нуждите на Община град Добрич.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 4:

 

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие за отпускане на средства в размер на 36 000 лв., представляващи натрупани отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците необходими за закупуване на компостери за нуждите на Община град Добрич, от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

 

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Вземане на решение за ползване на част от отчисленията по чл. 64 от ЗУО, за финансиране на непредвидени разходи, възникнали в хода на изпълнение на СМР на обект Втора клетка за депониране на отпадъци на територията Регионално депо за отпадъци при Стожер.

 

След разискванията, Общото събрание единодушно прие следното:

РЕШЕНИЕ 5:

 

Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, изисква представяне на допълнителна информация във връзка с непредвидените разходи, възникнали в хода на строителството на Втора клетка за депониране на отпадъци на територията на Регионално депо с. Стожер. Информацията да бъде представена на всички членове на сдружението за информация, запознаване с обстоятелствата и гласуване на следващо заседание на сдружението.

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“-0.

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Вземане на решение, относно искане за сключване на договор за депониране на отпадъци с фирма „ТРАКИЙСКИ ФУРАЖИ“ ООД, Община Добричка, с. Козлодуйци.

 

След разискванията с 8 гласа – „за“, 0 - „против“ и 0 – „въздържал се“, Общото събрание единодушно, прие следното:

 

 

РЕШЕНИЕ 6:

 

  Общо събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“, дава съгласие на територията на Регионално депо с. Стожер да бъдат приемани битови и производствени отпадъци, образувани от юридически лица и еднолични търговци, генерирани само на територията на общините от Регион Добрич, и притежаващи необходимата документация, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

 

6.1. Определя цена за депонирането на битов и производствен неопасен отпадък в размер на 127,75 лв. /тон с включени обезпечения по чл. 60 и отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

 

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

6.2. Определя цена за компостиране на един тон биоразградим отпадък – 18,00 лв./тон.

 

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

6.3. Определя цена за рециклиране на един тон строителен отпадък – 5,00 лв./тон.

 

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

6.4. Отпадъци от общини извън Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич” не се приемат.

 

Гласували: „за“-8 ,  „против“- 0,  „въздържал се“- 0.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 

Други - не постъпиха други предложения.

 

 

 

 

 

 

 

Нагоре