Община Добрич подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Приют за бездомни лица и семейства"

                                                                        

На 13.01.2021г. Община град Добрич подписа административен договор № BG05M9OP001-2.029-0011 с управляващия орган на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ по проект „Приют за бездомни лица и семейства“, Приоритетна ос 2 „ Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие“.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 110 927,55 лв.

Изпълнението на дейностите по проекта е планирано да стартира на  01.11.2021г. и ще обезпечи предоставянето на услугата „Приют за бездомни лица и семейства“ до месец април 2023г.

Капацитетът на Приюта е 15 места и ще предоставя възможност за задоволяване на базовите потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, здравни грижи, хигиена и социално консултиране на бездомните лица.

Нагоре