БЧК Добрич удължава срока за раздаване на хранителни продукти до 4.12.2020 г.

Областният съвет на БЧК Добрич уведомява всички заинтересовани лица по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО  МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛАН 2019, че удължава срока на раздаване само в град Добрич до 04.12.2020 г. В останалите общини раздаването приключва на 30.11.2020 г.

Пунктът за раздаване в град Добрич работи в делнични дни от 09.00 до 16.00 ч. на ул. „Агликина поляна“ № 19 (ЖК „Балик“, в съседство със спирка за градския транспорт и магазин за плодове и зеленчуци).

Припомняме, че право на хранително подпомагане по ПЛАН 2019 имат:

  1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2018 г./2019 г.)
  2. майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД (м. август 2020 г.); 
  3. лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от ЗСПД (2019/2020)
  4. лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия ( до 363 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по ЗИХУ (м. август 2020 г.);
  5. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД (м. август 2020 г.)
  6. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД (м. август 2020 г.), а по отношение на еднократните помощи  за периода 01.01.2020 -31.08.2020 г.
  7. лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19,подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2020 г. - 31.08.2020 г. 

 

Важно! Хранителните продукти се предоставят лично на правоимащият срещу лична карта или на упълномощено от него друго лице, с Пълномощно, което не е задължително да бъде нотариално заверено.  

 

Нагоре