Протокол от публично обсъждане на предложение за актуализацията на Програмата за капиталови разходи

П Р О Т О К О Л

от

Публично обсъждане на предложение за актуализация на

„Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич“

 

На основание чл. 84, ал. 6  и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич – г-н Йордан Йорданов, покани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за юни 2020 г. Поканата бе публикувана в законоустановения срок на официалната интернет страница на Община град Добрич и в местните средства за масово осведомяване:

В изпълнение на Заповед №724 от 15.06.2020 г. на Кмета на Община град Добрич и установения режим на работа в Общинска администрация за периода, ограничаващ достъпа на външни лица в сградата, постъпилите становища и предложения в срока до 26.06.2020 г.(вкл.), бяха обсъдени от вносителя на 29.06.2020 г. без участието на външни лица.

На предварително обявените телефони и електронен адрес, бяха получени следните предложения:

 

  1. От г-жа Магдалена Николова Стоянова, относно извършване на ремонт на покрива (при финансова възможност и на ограждащите стени) на сграда находяща се в режим на съсобственост с Община град Добрич на адрес ул. „Д-р К. Стоилов“ №32.
  • Посочената сграда е съсобствен имот в идеални части на Община град Добрич и г-жа Магдалена Николова Стоянова (наследница). В сградата са обособени два самостоятелни обекта, като обекта притежание на Община град Добрич е самосрутил се, което изключва възможността за извършване на ремонтни дейности по него. В заключение към настоящия момент липсва и издадено Разрешение за строеж, за извършване на строително монтажни дейности по сградата.  

 

  1. От г-н Георги Шишков, предлага да се поставят кошчета за смет в горната част на парка.
  • Закупуването на паркови кошчета за смет, не е капиталов разход и не следва да е включен в Капиталовата програма на Община град Добрич. При наличието на финансова възможност и необходимост от поставяне на допълнителни кошчета в градски парк „Свети Георги“, Община град Добрич ще разположи допълнителни бройки.
Нагоре