Заповед на кмета на Добрич за допускане на посещения в музеи, галерии, библиотеки, кина, Център за защита на природата и животните и провеждане на културни събития

 З А П О В Е Д

545

гр. Добрич, 11.05. 2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-256/11.05.2020 г., както и мои Заповед № 356/ 13.03.2020 г. Заповед № 363/16.03.2020 г., Заповед № 463/12.04.2020 г. във вр. със Заповед № 501/24.04.2020 г.,  Заповед № 518/01.05.2020 г., Заповед № 534/04.05.2020 г. и Заповед № 535/05.05.2020 г.  и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І.  Създава се нови т. 1д -1з със следното съдържание:

„1д. Допускат се посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;”

„1е. Допуска се провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;”

„1ж. Допускат се посещения на кина, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.”

„1з. Считано от 14.05.2020 г. се допускат посещения в Центъра за защита на природата и животните, град Добрич при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.”

ІІ. Препис от заповедта ми да се връчи на съответните длъжностни лица и да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

 

 

Нагоре