Заповед на кмета на Добрич № 519

 

З А П О В Е Д

 

519

 

гр. Добрич, 01.05.2020 г.

 

На основание чл.44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г., както и моя Заповед № 502 от 27.04.2020 г. и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Отменям, считано от 01.05.2020 г. т. І, 1, б. „а“ от моя Заповед № 502/27.04.2020 г.
  2. В останалата си част Заповед № 502/27.04.2020 г. остава непроменена.

Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

 

 
  1

 

Нагоре