Заповед на кмета на Добрич №518

З А П О В Е Д

№518

гр. Добрич, 01.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед № РД-01-247/01.05.2020 г., както и моя Заповед № 463 от 12.04.2020 г. във вр. със Заповед № 501/24.04.2020 г. и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Решение от 3 април 2020 г. на Народното събрание за удължаване на срока на обявеното извънредно положение

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Изменям считано от 01.05.2020 г. т. 1 от моя Заповед № 463/12.04.2020 г. като думите „или на открити“ и думите „паркове“ и „улици, автобусни спирки“ се заличават.
  2. Създава се т. 1а със следното съдържание: „Всички лица, които се намират на открити обществени места / в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки/ са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата.
  3. Да се уведомят териториалните органи на Министерство на вътрешните работи за издадената заповед, които да осъществяват контрол по изпълнение на разпоредените мерки.

Препис от заповедта ми да се оповести на жителите на град Добрич чрез средствата за масово осведомяване за сведение и изпълнение.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община гр.Добрич

Нагоре