Изтичат срокове за заплащане на определени местни данъци и такси

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

                        

Община град Добрич Ви уведомява, че:

 

На 31 януари 2019 г. изтича срокът, в който лицата подлежащи на облагане с патентен данък през 2019 г. :

•          са длъжни да подадат данъчна декларация за облагане с патентен данък през 2019 г.

•          могат да платят първа вноска за патентен данък за 2019 г.;

•          имат право да платят задължението за патентен данък за цялата 2019 г. с 5 на сто отстъпка.

2.  На 30 януари 2019 г. изтича срокът, в който задължените за внасяне на туристически данък лица, подават декларации за облагане с туристически данък за предходната календарна година – 2018 г.

3.   До 31 март 2019 тече срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче за 2019г.

 

            Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените срокове чрез плащане:

касово - в касата на дирекция “ Местни данъци и такси ” към Община град Добрич на адрес: ул. “ Независимост ” № 7, етаж 3, стая 313 с работно време 8.00 до 16.00 часа;

- в касите на Easy Pay в цялата страна;

- в касите на “ Български пощи ” ЕАД в цялата страна;

безкасово - с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по:

                  IBAN сметка      -           BG 06 SOMB 9130 84 10000644

             “ Общинска банка ” АД – Добрич, банков код   -  SOMBBGSF

код за вид плащане – патентен данък                                     -  44 14 00

код за вид плащане - такса за притежаване на куче             -  44 80 13

код за вид плащане – туристически данък                             -  44 28 00

по електронен път – за регистрирани клиенти в ePay.bg

      

Справки за задълженията могат да се правят на място в дирекция “Местни данъци и такси” към Община град Добрич, на телефони 058/ 603 196 и 058/602 314 и на интернет страницата на общината с адрес www.dobrich.bg.

Проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица ще получават персоналните си ПИН кодове от служителите в дирекция МДТ лично с представена лична карта за физическите лица и лично с представена лична карта от представляващия за юридическите лица.  Упълномощени лица също могат да ги получат, но с нотариално заверено пълномощно и лична карта на упълномощеното лице. Кодът за сигурност е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  

 

Община град Добрич

     

 

 

Нагоре