Покана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане, снимка 1

Във връзка с актуализация на Инвестиционната програма по процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Община град Добрич Ви кани на обществено обсъждане на проектна идея за разкриване на нова социална услуга  - Приют за бездомни лица с капацитет 15 места.

Общественото обсъждане  ще се проведе на 08.05.2018г./вторник/, от 14.00 часа, в Голямата заседателна зала в сградата на общината.

На Еmail: dobrich@dobrich.bg до 07.05.2018г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.

 

Нагоре