Община Добрич ще кандидатства с партньорски проект за изграждане на туристически информационен център

Община Добрич ще кандидатства с партньорски проект за изграждане на туристически информационен център , снимка 1

Община Добрич ще кандидатства по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ .  Предстои на заседанието на Общински съвет на 25 април да се даде съгласие. Проведени са  срещи с  представители на Община Килия, Украйна и Областен съвет Бузъу, Румъния на които са обсъдени предложения за съвместни проектни идеи, примерни дейности и индикативни бюджети. Постигнато е съгласие за кандидатстване с партньорски проект по Приоритетна ос 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството в областта на туризма и културата“. Идеята е в партньорските общини да се изградят туристически информационни центрове, да се създаде съвместен информационен туристически портал, да се изготвят рекламни материали за нуждите на туристите, посетители на градовете – партньори.  Планира се да се проведе и международен фестивал на фолклора и занаятите, на който да вземат участие представители на трите партньора по проекта.  Общата му стойност ще бъде в размер на 1 500 000 евро. Финансовите средства ще се осигурят от Европейския инструмент за съседство /ЕИС/, Европейски фонд за регионално развитие /ЕФРР/ и Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/. Индикативният бюджет за Община град Добрич ще бъде в размер на 500 000 евро. Процентното разпределение на безвъзмездната финансова помощ е следното: от ЕИС, ЕФРР и ИПП – 92% от стойността на проекта и от националния бюджет – 8% от стойността на проекта.

Нагоре