Кметът издаде заповед за обучение на работещото население за защита при бедствия и аварии

З   А   П   О   В   Е   Д

 

№87

 

град  Добрич 29. 01. 2014 година.

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и aл.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и в изпълнение на чл.6, ал.1, т.10, чл.9, ал.1 и ал.10, чл.14, чл.28, ал.1 и ал.4 и чл.65, ал.1, т.3 от Закона за защита при бедствия и на Заповед № РкД-20-10/22.01.2014 година на Областния управител на Област Добрич, във връзка с актуализиране на плановете за защита при бедствия и организиране на обучение на органите на изпълнителната власт, за реагиране при бедствия и на населението за начините за поведение и действие и изпълнение на необходимите защитни мерки при бедствия

 

Н  А   Р   Е    Ж   Д   А   М:

 

Да се актуализира общинския план за защита при бедствия в пълния му обем.

Обучението на населението за защита при бедствия през учебната 2014 година в Община град Добрич да се организира и проведе съгласно посочените теми от Националната програма за обучение при защита от бедствия, както следва:

 

            1. По обучението на органите на изпълнителната власт:

Да се планират и проведат две щабни тренировки за усвояване на общинския план за защита при бедствия на 14 май и 8 октомври от 09.00 часа до 12.00 часа, чийто дати часове съвпадат с планираните тестови тренировки за оповестяване на органите на изпълнителната власт включени в Националната системата за ранно предупреждение и оповестяване.

Темите и датите за провеждане на тренировките да се докладват в Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ Добрич – МВР, най-малко два дни преди провеждането им.

За подобряване на взаимодействието и координацията на органите за управление в Община град Добрич със съставните части на Единната спасителна система да се организира и проведе планираното през месец юни общинско учение на тема: “Дейност на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2 и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за защита при бедствия и съставните части на Единната спасителна система по организиране и провеждане на мероприятия по защитата на общинската администрация и населението  от общината при земетресение“

 

            2.. По обучение на работещото население:

            2.1. Обучението на органите на изпълнителната власт е задължително, като се обучават за дейности по защитата при бедствия съгласно приложения  към заповедта ми тематичен план.

2.2. Обучението на общинската администрация е организирано с моя Заповед № 19/09.01.2014 година.

2.3. Обучението в системата на образованието: на педагогическия, административния и помощен персонал за защитата при бедствия във всички учебни заведения находящи се на  територията на Община град Добрич  да се организира от директорите на учебните заведения.

2.4. Юридически лица и еднолични търговци собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл.137 от Закона за устройство на територията, която представлява опасност от възникване на бедствие да проведат обучение на работещите за защита при бедствия ( чл.35, ал.2, т. 7 от ЗЗБ ) съгласно приложения  към заповедта ми тематичен план и разчети.

2.5. Юридически лица и еднолични търговци собственици и ползватели, осъществяващи дейност в производствени сгради и в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл.137 от Закона за устройство на територията да проведат обучение на персонала за защита при  бедствия  ( чл.36, ал.2, т. 5 от ЗЗБ ) съгласно приложения  към заповедта ми тематичен план.

 

3.  По обучението на неработещото население.

 

            3.1. Обучението на неработещото население за начините за поведение и действие и изпълнението на необходимите защитни мерки при бедствия е организирано  за учебната 2014 година с моя Заповед №19/09.01.2014 година.

            3.2. Цялостната организация по провеждане на обучението на неработещото население да се извърши от Иван Смоков - Старши експерт “Защита от аварии и бедствия и завеждащ регистратура класифицирана информация” в Община град Добрич.

 

Копие от  настоящата заповед да се връчи на Секретаря на Община град Добрич, на директора на дирекция „Хуманитарни дейности“, директорите на „Международен колеж“ Добрич, Колеж Добрич при Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“,  Главен експерт „Връзки с обществеността”, Старши експерт „Защита от аварии и бедствия и завеждащ регистратура класифицирана информация” и се публикува на сайта на общината и в средствата за масово осведомяване за сведение изпълнение.

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на  арх. Пламен Ганчев – Зам. Кмет “Устройство на територията” в  Община град Добрич

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

Тематичен план за обучение на работещото население

Нагоре