Нови правила за прием в детските заведения на територията на Община град Добрич


ПРАВИЛА

за прием в детските заведения на територията на Община град Добрич


Приемът в общинските детски градини и детски ясли се осъществява по предпочитание на родителите от 01.09. на календарната година.
І. Задължителни документи
1. Заявления за деца, които ще постъпят в първа възрастова група за следващата учебна година се подават в детските градини от 01.04 до 31.05. на текущата календарна година.
2. Заявленията са еднотипни формуляри за всички ЦДГ и ДЯ и задължително включват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите и телефон за връзка. Представя се оригинал на акт за раждане на детето, като ксерокопието остава в детското заведение, лична карта на родителя за удостоверяване на постоянен/ настоящ/ адрес.
3. Други задължителни документи, които следва да се приложат към заявлението са:
3.1. Документ от работодател, че двамата родители работят в общинско, държавно предприятие, частно търговско дружество или сдружение с нестопанска цел, който съдържа: изх.№, мокър печат с подпис и Единен идентификационен код на фирмата. Служебна бележка от Бюро по труда или декларация по образец.
3.2. Удостоверение за липса на задължения към Община град Добрич.
4. Приемът на документите се извършва от директора на детското заведение или от упълномощено със заповед от тях лице, което сверява данните. Издава се пореден вх. № на заявлението.
5. Обявяването на списъците с приетите деца в първите групи в детските градини и детски ясли става на видно място във всяко детско заведение на 10.06.
В едноседмичен срок от обявяването на списъците, родителите на приетите деца записват детето си в съответната детска градина, заплащат депозитна такса и подписват Декларация, че са запознати и съгласни с Решение 10-7 от 31.07.2012 г. на ОбС град Добрич и Правилник за вътрешния ред на съответната детска градина.
6. До 20 юни Отдел „Образование и култура" и Отдел" Здравеопазване и социална политика" обявява незаетите места в ЦДГ и ДЯ.
ІІ. Децата се приемат по реда на входящия номер:
1.Децата в детските градини и детски ясли се приемат с предимство при следните условия:
• Деца, чиито родители са с адресна регистрация в района, намиращ се в близост до детската градина/удостоверява се с лична карта и/или удостоверение за настоящ адрес, при подаване на документи за прием/.
• деца, със заболявания съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16г. с решение на ЛКК или ТЕЛК;
• деца от семейства, в които има други деца с тежки заболявания;
• деца, на които поне един от родителите е с инвалидност от 71% до 100%, доказано с решение на ТЕЛК;
• трето и следващо дете на многодетни родители и деца-близнаци; /доказани с актове за раждане/;
• деца-сираци или деца полусираци /доказано с акт за смърт/;
• второ и следващо дете, ако друго дете от семейството посещава в момента същото детско заведение;
• деца на родители студенти и двамата обучаващи се в редовна форма във ВУЗ;
• дете, настанено за отглеждане в приемно семейство, съгласно чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Децата на родители с нередовни документи не се приемат в ЦДГ.

Настоящите правила имат за цел да уеднаквят реда и начина на подаване на заявления и приемането на деца в общинските детски заведения на територията на Община град Добрич. Директорите на детските заведения се задължават да поставят Правилата на достъпно място, за информация на всички родители.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

 

Нагоре