Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "социален работник" по проект "И аз имам семейство"

 

 ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.11-0001-C0001

„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси",

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИТЕ   ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" , ПРЕДОСТАВЯЩИ  УСЛУГАТА „ ПРИЕМНА ГРИЖА" В ОБЩИНА ДОБРИЧ, ПО ПРОЕКТ „ И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"

 

След разглеждане и проверка за съответствието на представените документи, с обявените изисквания , Комисията за подбор на Екипа по приемна грижа на Общинско ниво, назначена със Заповед № 1754/27.12.2011г. на Кмета на Община гр. Добрич реши:

 

Допуска до интервю  следните кандидати:

 

              Име, презиме , фамилия

 

Час на провеждане на интервю

1.Светлана Парушева Василева

            

                   от 14.00 ч.

2.Милка Илиева Енева

             

                   от 14.20 ч.

3.Наталия Георгиева Франгова

            

                   от 14.40 ч.

4.Елисавета Гавраилова     Димитрова

            

                   от 15.00 ч.

5.Мариана Николова Пенчева

            

                   от 15.20 ч.

6.Невяна Недева Златева

 

                

                   от 15.40 ч.

7.Радостина Борисова Димитрова

 

                  

                   от 16.00 ч.

8.Елка Любомирова Панайотова

            

                   от 16.20 ч.

9.Светла Илиева Веселинова

            

                   от 16.40 ч.

Интервюто ще се проведе на 09.01.2012г., в сградата на ул."Независимост"  №7

/ бивш Партиен дом/, ет.7,  стая 707, в посочения за всеки кандидат час.

Председател на Комисията :..................

                                                  /Ив. Титова/

 

СПИСЪК

НА  НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„СОЦИАЛЕН РАБОТНИК"

ПО ПРОЕКТ „ И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО"

След разглеждане и проверка за съответствието на представените документи, с обявените изисквания , Комисията за подбор на Екипа по приемна грижа на Общинско ниво, назначена със Заповед № 1754/27.12.2011г. на Кмета на Община гр. Добрич реши:

Не допуска до събеседване следните кандидати:

•1.     Валентина Александрова Пискова

Основание: Представените документи не удостоверяват изпълнението на обявените изисквания.

•2.     Руска Желева Демирова

Основание: Не притежава завършена образователна степен бакалавър в сферата на хуманитарните дейности

•3.     Детелина Николова Дичева

Основание: Не притежава документ, удостоверяващ продължителност на професионалния опит.

•4.     Владимир Николов Демиров

Основание: Не притежава документ, удостоверяващ продължителност на професионалния опит.

•5.     Дарина Желязкова Иванова

Основание: Предоставените документи не удостоверяват  изпълнението на обявените изисквания.

•6.     Христина Атанасова Дочева

 

Основание: Не притежава документ, удостоверяващ продължителност на професионалния опит.

•7.     Десислава Гочева Георгиева

Основание: Не притежава документ, удостоверяващ продължителност на професионалния опит.

•8.     Надежда Георгиева Стоянова

 

Основание: Не притежава документ, удостоверяващ продължителност на професионалния опит.

•9.     Десислава Георгиева Андонова

 

Основание: Липсва документ за  образование  в сферата на хуманитарните дейности.

•10. Мирослав Георгиев Зашев

 

Основание: Липсва документ за  образование  в сферата на хуманитарните дейности.

Председател на Комисията:..................

                                                  / Ив.Титова/

 

Нагоре