Правилник за вътрешния ред на ОП "Общински пазари"

УТВЪРЖДАВАМ: /п/   

                                                     

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА                                                   

Кмет на Община град Добрич                                             

 

            Утвърден на 22.12.2010 г., Актуализиран на 27.06.2011 г., Актуализиран на 15.11.2012 г.

 

 

П Р А В И Л Н И К

 

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ДОБРИЧ

 

 

I.   ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.  1. Настоящият правилник регламентира:

1. Предмета и обхвата на дейността на Общинските пазари на територията на град Добрич;

2. Правата и задълженията на ОП „Общински пазари", като представляващо собственика - Община град Добрич;

3. Правата и задълженията на търговците, осъществяващи дейност на територията на Общинските пазари;

4. Работно време и пропускателен режим;

5. Контрол и санкции.

 

Чл. 2. Основната цел на правилника е да се създадат равноправни условия за разгръщане на свободната стопанска инициатива на производители и търговци и осъществяване на лоялна конкуренция между тях.

 

Чл. 3. Разпоредбите на настоящия правилник са задължителни за всички визирани в него лица.

 

II.ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ДОБРИЧ

 

Чл. 4. На територията на град Добрич се определят следните постоянно работещи общински пазари:

1. Централен Кооперативен Пазар (ЦКП);

2. Районни Микропазари, обособени съгласно решение на Общински съвет Добрич;

3. Център за базарна търговия (ЦБТ), находящ се на бул. „Русия".

 

Чл. 5. На работните места и терени на територията общинските пазари се извършва само търговска дейност на дребно при спазване на допустимия стоков асортимент, съгласно Наредбата за търговската дейност на територията на Община град Добрич.

 

Чл. 6. Извършването на търговска дейност на територията на общинските пазари се основава на свободната стопанска инициатива. Цените на стоките се формират свободно в съответствие с търсенето и предлагането.

 

Чл. 7. (1) На територията на общинските пазари се предоставят за ползване и стопанисване магазини, общински терени за поставяне на временни търговски павилиони по чл. 56 от ЗУТ, щандове в Централни хали, работни места и терени, разположени по схеми, утвърдени от гл.архитект и приети от ОбЕСУТ.

(2) Ползватели на територията на общинските пазари могат да бъдат физически и юридически лица - земеделски производители и търговци по смисъла на Търговския закон.

 

Чл. 8. Общинските терени за поставяне на временни търговски павилиони по чл. 56 от ЗУТ, както и магазините се предоставят за ползване чрез търг или конкурс за отдаване под наем, по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Общински съвет град Добрич.

 

Чл. 9. Работните места и терени за търговска дейност на открито се предоставят въз основа на разрешение, издадено по ред, регламентиран в Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич.

 

ІІІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОП „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ"

 

Чл. 10. ОП „Общински пазари" има следните права:

1. Да осъществява контрол по спазване на Правилника за вътрешния ред на Общинските пазари на територията на град Добрич;

2. Да контролира изпълнението на сключените договори за наем;

 

Чл. 11. ОП „Общински пазари" има следните задължения:

1. Да оказва пълно съдействие на ползвателите на Общинските пазари за решаване на възникнали проблеми и ситуации;

2. Да осигури възмездно преференциално ползване на санитарен възел (ако има изграден такъв) за ползвателите на ЦКП, Микропазарите и ЦБТ, отговарящ на съответните законови изисквания;

3. Да осигури охрана на общинското имуществото на територията на ЦКП;

4. Да организира поддържането на реда и чистотата на Общинските пазари на територията на град Добрич и осъществява контрол за спазването им;

5. Да уведомява компетентните органи за контрол в случаите, когато счита, че е налице нарушение извън неговата компетентност.

6. Да осигури публичност, като обяви настоящия Правилник, съпътстващите процедурите формуляри и друга актуална информация на видно място в Управлението на Общинските пазари и електронния сайт на общината, с цел запознаване на заинтересованите лица с разпоредбите му.

7. Директорът на ОП „Общински пазари" изготвя и представя доклад до Кмета на общината за резултатите от дейността на предприятието по прилагането на настоящия Правилник ежегодно до 15 декември.

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ

 

Чл. 12. Всеки търговец, осъществяващ дейност на Общинските пазари на територията на град Добрич има право:

1. Да наема не повече от две работни места на територията на обект по чл.4;

2. Да осигурява собствена охрана и застрахова личният си инвентар и стока.

 

Чл. 13. Търговците, осъществяващи дейност на Общинските пазари на територията на град Добрич са длъжни:

1. Да спазват всички изисквания на българското законодателство и нормативната уредба на общината, отнасящи се до извършваната от тях търговска дейност;

2. Да не извършват търговска дейност на територията на Общинските пазари без издадено разрешение за търговия на открито и платена такса;

3. Да не местят или да упражняват интервенция върху предоставеното им за ползване общинско имущество без знанието и съгласието на ОП „Общински пазари". Те носят отговорност за външния вид на съоръженията, като всички повреди в следствие на безстопанственост или неправилна експлоатация се отстраняват за тяхна сметка;

4. Да не променят предназначението на ползвания от тях търговски обект и извършват преустройство на общинско имущество без писменото съгласие на ОП "Общински пазари";

5. Да не увеличават нерегламентирано предоставената им в разрешението площ;

6. Да осигурят право на избор от асортимента на предлаганата от тях стока на клиентите;

7. Да използват проверени и одобрени за експлоатация по съответния ред измервателни уреди.

8. Да осигуряват за клиентите необходимата видимост до показанията на измервателния уред;

9. Да не поставят допълнителни собствени съоръжения (маси, стойки, тенти, найлонови прегради и др.);

10. Да не преотдават наети обекти или площи, или преотстъпват разрешително за търговска дейност за работни места или терени, включително да сключват договори за съвместна дейност с трети лица;

11. Да транспортират, разтоварват и складират стоките в подходящ амбалаж, който след освобождаването му да изнасят извън района на Общинските пазари.

12. Да не заготвят и мият продукцията си на територията на Общинските пазари и района около него.

13. Да не разполагат предлаганите от тях стоки директно върху земята.

14. Да поддържат хигиената около обектите и работните места, да почистват и изхвърлят отпадъците от дейността си на определените за целта места.

15. Да почистват площта около обекта и работните места при натрупване на сняг и лед.

16. Да спазват всички изисквания, отнасящи се до осигуряване на обществения ред и спокойствие на гражданите на територията на Общинските пазари, предвидени в Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда, приета от Общински съвет Добрич.

17. Да спазват всички изисквания, отнасящи се до пожарната безопасност.

18. Лично или чрез трети лица да приемат писмени съобщения, протоколи и други документи по прилагането на настоящия Правилник от лицата, упълномощени да провеждат контрол по неговото изпълнение. В случай на отказ, това се удостоверява по реда на ГПК и документът се счита за връчен;

 

V. РАБОТНО ВРЕМЕ И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

 

Чл. 14. (1) На територията на ЦКП работното време се определя, както следва:

1. За самостоятелните магазини работното време се определя индивидуално от фирмата, която ги стопанисва и обявява на видно за клиентите място, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;

2. За Централни хали работното време се определя от Директора на ОП „Общински пазари", съгласувано с наемателите и се обявява на централния вход. Всеки наемател на щанд може индивидуално да определи работното време на щанда си в рамките на общото и е длъжен да го обяви на видно за клиентите място, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;

3. За работни места и терени на закрита и открита площадка работното време е препоръчително и е както следва:

За сезон „пролет - лято" - от 06.00 до 22.00 часа

За сезон „есен - зима" - от 07.00 до 21.00 часа,

като началото и края на сезоните е според приеманото за страната лятно и зимно часово време.

(2) На територията на Микропазарите и Центъра за базарна търговия, търговците определят еднолично работното време и го обявяват на видно за клиентите място, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите;

 

Чл. 15. (1) За осигуряване на нормални и безопасни условия за работа на територията на ЦКП се въвежда следния пропускателен режим за пътни превозни средства, собственост на ползвателите на работни места и терени:

1. За сезон „пролет - лято" - от 06.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа;

2. За сезон „есен - зима" - от 07.00 до 10.00 часа и от 16.00 до 21.00 часа.

(2) Пътните превозни средства следва да напускат територията на ЦКП веднага след приключване на товаро-разтоварните дейности. Време за престой на пътното превозно средство за зареждане със стока - до 30 минути.

 

VI.   КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл. 16. Ежедневен контрол върху дейността на лицата, извършващи търговска дейност на територията на Общинските пазари за спазване на разпоредбите на настоящия Правилник за вътрешния ред се упражнява от оторизирани длъжностни лица от ОП „Общински пазари".

 

Чл.  17. (1) Контролните органи по чл. 16 имат право:

1. Да извършват проверки на място и по документи;

2. На свободен достъп в търговските обекти на територията на Общинските пазари при изпълнение на служебните им ангажименти;

3. Да изискват документи, данни и др. носители на информация от контролираните лица, свързани с осъществявания от тях контрол;

4. По време на извършване на контрола да съставят констативни протоколи. В протоколите се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствията и нарушенията по Правилника с конкретен срок на изпълнение им.

(2) Контролните органи са задължени:

1. Да се легитимират при извършване на контролната дейност;

2. Да установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;

3. Да опазват служебната и търговска тайна, станала им известна при изпълнение на служебните задължения, както и да не използват информацията извън предназначението й.

 

Чл. 18. При системни нарушения на разпоредбите по чл.13, т. 3,6,8,9,10,11,12,13,14,15  на настоящия правилник (извършени три или повече нарушения от търговеца, за които има съставени констативни протоколи и неизпълнение на дадените предписания), ОП „Общински пазари" отказва издаване на поискано следващо разрешение за ползване на работно място за търговска дейност на открито на територията на Общинските пазари за срок от шест месеца.

 

VII.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Настоящият Правилник за вътрешния ред на общинските пазари на територията на град Добрич е разработен на основание чл. 9, т. 5 от Правилника за дейността на ОП „Общински пазари", приет с решение № 27-2/27.10.2009 г. на Общински съвет Добрич.

 

§2 Правилникът може да бъде актуализиран при необходимост, като направените промени се утвърждават от Кмета на Община град Добрич.

 

§3 Този Правилник влиза в сила от датата на утвърждаването.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
9.68° C облачно
Нагоре