Извадка от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

.....................

Раздел ІІ

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

 

Чл. 21. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и за терени общинска собственост с друго предназначение.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.

(3) Зоните по ал. 2 се определят от общинския съвет.

(4) Таксите се определят на кв.м за ден или месец.

(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.

(7) При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.

 

Чл. 25. (1) (изм. с реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.)
За ползване на Микропазари, с цел извършване на търговска дейност на открито за
едно работно място (търговска маса и площ за съхраняване и излагане на стоката)
се заплаща такса за:

1. Централна  градска зона - обхваща площите по ул. "Независимост" до пресечката с ул. "Любен Каравелов", ул.
  "България", ул. "Отец Паисий", ул. "Гоце Делчев", ул. "Даме Груев", бул. "25-ти Септември" от площад "Тракия" до входа на Градски парк, площад "Свобода". 

1.1
  работно място от 5 кв.м


  10,00 лв./ ден 
 

140,00 лв./ месец


 

2. Извън централна
  градска зона 

2.1
  работно място от 5 кв.м


 

  

9,00 лв./ ден

 

125,00 лв./ месец


 

 

(2) (изм. и доп. с реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.) За ползване на Централен кооперативен пазар, с цел извършване на търговска дейност на открито:

1.  за едно работно място (търговска маса и площ за съхраняване и излагане на стоката)
  се заплаща такса за:
 

1.1  работно място от 4 кв.м на територията на закрита площадка


  


  10,00 лв./ ден
 

140,00 лв./ месец


 

1.2.   работно място от 5 кв.м на територията на открита площадка


  10,00 лв./ ден
 

140,00 лв./ месец


 

1.3.  работно място от 2 кв.м. на територията на открита площадка


 

 


 

 

5.00 лв/ден


 

70.00 лв./месец


 

2. за ползване на терени за търговия с дръвчета, се заплаща такса за:

2.1. терен от 12 кв. м.


 

 


 

12,00 лв./ ден


 

252,00 лв./ месец


 

2.2.
  терен от 6 кв.м.


 

6,00 лв./ ден


 

126.00 лв./ месец


 

 (3) За ползване на Центъра за базарна търговия по бул. „Русия", за извършване на търговска дейност на открито за едно работно място (търговска маса и площ за съхраняване и излагане на стоката) се заплаща такса за:

1.1
  работно място от 5 кв.м 

 

  3,00 лв./ ден
45,00 лв./ месец

 (4) Таксите по чл. 25 се събират от ОП „Общински пазари" и се внасят в общинския бюджет до 10-то
число на месеца, за който се дължат.

(5) (нова - реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.) През месеците януари и февруари, ползвателите на работни места по ал.ал. 1 и 2 заплащат 70 % от дължимата такса.

(6) (нова - реш. № 19-1 от 30.04.2013 г.) Работните места по ал. 2, т. 1.3 се предоставят с предимство на ползватели - земеделски производители.

 

Чл. 26. Лицата с намалена трудоспособност 71% и над 71% заплащат 70% от таксите, определени в Раздел ІІ, от чл. 22 до чл. 25. 

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

(п)

 

АНГЕЛ ТАБАКОВ

Председател на Общински съвет

 

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
20.22° C облачно
Нагоре