Текущи проекти

Последна актуализация септември  2019 г.

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ № на договор

Обща стойност в лева

Период на реализиране

 

"Подкрепа в дома"

Процедура  "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания  - компонент 2"

Проектът предвижда да подобри качеството на живот и социално включване на 158 възрастни хора над 65 години  и лица с увреждания, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване"

BG05M9OP001-2.040-0030

390 045,12 лв.  01.07.2019  - 31.12.2020 

BG16RFOP001-1.011-0006

"Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич"

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и тротоари, благоустрояване и озеленяване на междублокови и вътрешно квартални пространства, в ж-к Балик-Йовково и Централна градска част

Региони в растеж,

BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич

6 529 990,09лв.

2018-2020

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ДОБРИЧ BG05SFOP001-4.004-0017-C01

Проектът предвижда да осигури ефективното функциониране на ОИЦ-Добрич в периода 2019-2021. Центърът ще работи активно в сътрудничество с местната общност, управляващи органи, регионални администрации, университети, училища, бизнес за популяризиране на възможностите за финансиране, които предоставя чрез ЕСИФ. Областният център Добрич ще информира за възможностите за финансиране по програмите през програмен период 2014-2020 и ще популяризира политиките и ролята на ЕС.

ОПДУ Оперативна програма „Добро управление“,

BG05SFOP001-4.004 - „ОСИГУРЯВАНЕ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА МРЕЖА ОТ 27 ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2019-2021 Г.“

369 936.00 лв.

2019-2021

"Подобряване на връзката с мрежата TEN-T в трансграничния регион Меджидия - Добрич"

Ремонт на ул. "Никола Петков" и  част от бул. "Добруджа"

ROBG 439

15 624 662лв.

2018 - 2021

BG16RFOP001-1.011-0005

"Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I"

Ремонт и обновяване на четири общински учебни заведения в Добрич - ОУ "Христо Ботев", ЕГ "Гео Милев", ПМГ "Иван Вазов" и Детска градина 32 “Зорница”. Проектът цели да бъде създадена адекватна учебна и работна среда, въведени мерки за енергийна ефективност, модернизирани и благоустроени дворни пространства и осигурен достъп за лица в неравностойно положение

ОПРР 2014-2020 BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич

6 193 021

2017 - 2019

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – фаза I“

Пълна рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. водопровод и над 4 км. канализационни колектори. Реконструиране  на 3 канално-помпени станции и модернизиране на пречиствателна станция за отпадни води край Врачанци

ОПОС BG16MIOP002-1-006-003-C01

86 227 183

2016 -2024

„BG16RFOP001-5.001-0018

"За моето бъдеще"

Продължаване на процеса на деинституционализация в Община град Добрич чрез подобряване на състоянието на социалната инфраструктурата създаване на нова услуга „Наблюдавано жилище“ и надграждане на услуги в ДЦДУ с включване на дейности по ЦСРИ

ОПРР 2014-2020,

BG16RFOP001-5.001 - „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“

218 537.00

2017 - 2019

"За равен шанс на децата"

Предоставяне на шест интегрирани здравно-социални и образователни услуги на деца от 0-7 г. и техните семейства, свързани с ранното детско развитие

Министерство на труда и социалната политика BG05M9OP001-2.004-0028-С01

886 395,88

2016 - 2019

Бюджетна линия „Подкрепа за Междинното звено и за управлението на  инвестиционната  програма за изпълнение на ИПГВР на град Добрич“

Наемане на външни оценители за МЗ, възнаграждения за екипите за управление на ИП и на МЗ, участие в програми за обмен на опит и обучения

ОПРР, приоритетна ос 8 Техническа помощ

150 161,40

2016 - 2023

„Заедно учим, творим и играем“

Създаване на условия за равен достъп до качествено образование, интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда.

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Договор № БС-33.16-2-020.

38 150,00

03.10.2017 – 31.07.2019

„Обучения и заетост“ 

Предоставяне на средства за възнаграждения и осигурителни вноски за назначаване на две  лица с трайни увреждания по трудов договор

ОП „РЧР“ -  BG05М90РО01-1.010-0001 „Обучения и заетост“, чрез Агенция по заетостта, договор № ОЗ-ХУ-03-13-1689≠5  и договор № ОЗ-ХУ-03-13-783≠5

29 282,88

11. 2018 – 11.2020

 

Актуално

Спортен комплекс „Добротица“ в Добрич ще бъде с достъпна архитектурна среда за хората с увреждания

17.10.2019

Това ще стане факт след като днес беше подписан Договор за финансиране на проектно предложение „Създаване на елементи за достъпна среда при спортен комплекс „ Добротица“, град Добрич“ от зам.–кмета Росица...

Спортен комплекс „Добротица“ в Добрич ще бъде с достъпна архитектурна среда за хората с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
10.74° C лека мъгла
Нагоре