05:55:49 ч. 02.04.2015 г.

30. Издаване на разрешение за тротоарно право

Необходими документи:

- Искане по образец;

- Разрешение за строеж ( при нужда );

- Квитанция за платена такса;

Срок за извършване на услугата: 7 (седем)-дневен.

Цена на услугата: - за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. общински терени за разполагане на строителни материали - 10.00 лв./кв.м./месец


Прикачени файлове

Нагоре