Депозирани в процес на оценка

Последна актуализация април 2019

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

Обща стойност

Подкрепа в дома BG05M9OP001-2.040

Проектът предвижда в рамките на 12 месеца да подобри качеството на живот и соц. включване на 158 лица с увреждания и възрастни хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ „BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2

390 045,06 лв.

„Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на Добрич"

Проектът включва в рамките на 30 месеца изграждане на интелигентна система за управление на трафика и реконструкция на съпътстващата транспортна инфраструктура и съоръжения към нея: бул. "Добричка епопея" и ул. „Панайот Хитов“

Оперативна програма "Региони в растеж" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”

5 049 542,40

 

Актуално

Нови вандалски прояви в детските ясли и градини

21.08.2019

Уважаеми съграждани, Приключва ремонтът на детска ясла  №6 „Първи юни“ по ул. „Васил Петлешков“, но вече има повреден с камък стъклопакет и нова мазилка на два дни изцапана със следи от мръсна топка....

Нови вандалски прояви в детските ясли и градини
ВИЖ ДОБРИЧ
23.42° C ясно небе
Нагоре