Депозирани проектни предложения, в процес на оценка

Последна актуализация 20.10.2020 г. 

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

 

Обща стойност

 

Изграждане на физкултурен салон към основно училище  „ Хан Аспарух“ гр. Добрич“

Изграждане на физкултурен салон за ОУ „ Хан Аспарух“ 

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ 

МОН 

1 256 402,01 лв. 

Изграждане на нова сграда за детска градина № 10 „Слънчице“  гр. Добрич“.

Изграждане на нова, сграда 

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ 

МОН 

682 838,80 лв.  

„Изграждане на нова сграда за детска градина № 12 „Щурче“ гр. Добрич“ Изграждане на нова сграда

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ 

МОН 

1 979 819,15 лв.

"Реконструкция на сградата на детска градина № 17 „Първи Юни“  гр. Добрич" Реконструкция на сградата на детската градина 

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ 

МОН 

798 754,26  лв.

"Реконструкция на сградата на детска градина №  25 „ Весела “ гр. Добрич" Реконструкция на сградата на детската градина 

Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.“ 

МОН 

594 951,32 лв.

Проект “ Приют за бездомни лица и семейства“ Нова социална услуга за Община град Добрич с капацитет 15 места, която ще се предоставя за най –уязвимите групи от хора, останали без подслон. Процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие, Приоритетна ос 2 - “Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, финансиран по ОП РЧР. 85 585,90 лв.
„Дъга от детски светове“ Реализиране на форми на взаимодействие между децата от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитание у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.  Център за образователна интеграция на децата и учениците от етнически малцинства       /ЦОИДУЕМ/ 15 000,00 лв. 
 

Актуално

Зповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.

22.10.2020

З А П О В Е Д   № 1488   гр. Добрич, 22.10. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от...

Зповед на кмета на Добрич за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
11.67° C ясно небе
Нагоре