Съобщения в направление екология

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

    На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на един тръбен кладенец с дълбочина 20 м за измиване на автомобили" на територията на УПИ VII от кв. 651 по плана на ж.к. Русия 3-4, гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "БАБЪЛС КАР УОШ" ООД

       Публикувано на 13.07.2017г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

    На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение с цел промишлено водоснабдяване на дестилерия и увеличаване капацитета на съществуваща дестилерия за преработка на етерично-маслени култури с два броя нови стационарни дестилатора, всеки с обем 10 куб.м" в ПИ 72624.603.29 промишлена зона "Запад", бул. 3ти март 52, гр. Добри с площ 1224 кв.м се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ИВИВА" ООД

       Публикувано на 01.06.2017г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

    На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Реконструкция и модернизация на техническата база на стадион Пионер" в ПИ 72624.621.205 по КККР на гр. Добри се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

       Публикувано на 16.02.2017г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

    На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

      Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Разширение на предприятието за бутилиране и пречистване на трапезна вода и изграждане на водоем за съхраняване на вода с обем 500 куб.м" в ПИ 726354.190.40 с площ 3000 кв.м в землището на гр. Добри се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "КЕЛТО" ЕООД

       Публикувано на 16.12.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец с цел охлаждане на машини и съоръжения и за производствени нужди" в ПИ 72624.603.331 с площ 26265 кв.м в землището на гр. Добри се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "БЪЛГАРИЯ ТИАНШИНОНГ ФИЙД КО" ООД

       Публикувано на 30.11.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на пристройка за трафопост, закупуване и монтиране на 2 мелници за оловен прах с производителност 1т/ч, закупуване и монтиране на 4 бпоя модули за формиране на 1 брой конкастър за леене на акумулаторни решетки на лента, закупуване и монтиране на 8 броя газови горелки към куринг камери, закупуване и монтиране на пречиствателно съоръжение към леярски автомати" в землището на гр. Добрич" се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "СТАРТ" АД

       Публикувано на 10.11.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Напоително поле с маточина в ПИ 72624.386.46 и ПИ 72624.372.20 в землището на гр. Добрич" се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ЗЛАТНА ЗЕМЯ 2011" ЕООД

       Публикувано на 04.11.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на склад за съхранение на препарати за растителна защита, семена и торове и офис в ПИ № 72624.301.3 в землището на град Добрич.“ се намира в стая 420, Община град Добрич.

       Възложител  –  "Агрив-И" ЕООД

       Публикувано на 06.10.2016 г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Напоително поле с маточина в ПИ 72624.386.46 и ПИ 72624.372.20 в землището на гр. Добрич" се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ЗЛАТНА ЗЕМЯ 2011" ЕООД

       Публикувано на 29.09.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Реконструкция и разширение на съществуващи сгради за цех за произвоство на солети, крекери, бисквити, претцели и солен крекер" в ПИ 72624.610.747 находящ се в ПЗ "Север", гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "САВИМЕКС" ЕООД

       Публикувано на 12.09.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

На основание чл. 27, ал. (1) от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

СЪОБЩАВА

   На засегнатата общественост, че Директора на РИОСВ град Варна издаде Становище по екологична оценка №ВА – 1/ 2016 г. с което се „съгласува“  Общия устройствен план на Община град Добрич. Същото е публикувано в прикачен файл на сайта на Община град Добрич на адрес www.dobrich.bg в рубриката Обяви, под рубрика Съобщения в направление екология.

     Становището се намира в Община град Добрич, стая 420.

     Публикувано на 19.07.2016г.

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

 

       На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А

  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за " Изграждане на три броя водовземни съоръжения  за подземни води в ПИ № 507003, 505042,466069 и система за напояване на етерично-маслени  култури в ПИ с №№ 507003, 507031, 507035, 505042, 505007, 466069,466070 с обща площ 274,695 дка в землището на град Добрич“ и едно водовземно съоръжение за подземни води в ПИ 013054 в землището на с. Паскалево, общ. Добричка се намира в стая 420, Община град Добрич

 

       Възложител  –  "Искра Божилова - ЗП"

       Публикувано на 19.07.2016г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) , Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "ПСД-Разкоплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства" в ПИ 72624.154.8 с площ 4140 в землището на гр. Добрич урбанизирана територия с начин на трайно ползване се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "МАРТИНЕЛО" ЕООД

       Публикувано на 23.06.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 от ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС /актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„Складово стопанство за пропан-бутан“ град Добрич,

с оператор: ТОПЛИВО АД, град София,

с предмет на дейност: Доставка и експедиция на втечнения  въглеводороден газ (ВВГ) в складовата база.

Актуализиран доклад за безопасност относно „Складово стопанство за пропан-бутан“ град Добрич.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 20.06.2016 г. до 20.07.2016 г., на интернет страницата на Община град Добрич – www.dobrich.bg, както и в сградата на Община град Добрич, ет. 4, стая 420.

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Община град Добрич.

Лице за контакти:

Галя Мандева, гл. инспектор „ООС“, дирекция „УТИОС“, тел. 058/ 604 573, g_mandeva@dobrich.bg

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

 

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

 

С Ъ О Б Щ А В А

  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за " Изграждане на три броя водовземни съоръжения  за подземни води в ПИ № 507003, 505042,466069 и система за напояване на етерично-маслени  култури в ПИ с №№ 507003, 507031, 507035, 505042, 505007, 466069,466070 с обща площ 274,695 дка в землището на град Добрич“ се намира в стая 420, Община град Добрич

 

       Възложител  –  "Искра Божилова - ЗП"

       Публикувано на 13.06.2016 г.

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение тръбен кладенец TK Стив 98-Добрич" в ПИ 72624.509.146 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "СТИВ 98" ООД

       Публикувано на 09.06.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на млекопреработваща лния за производство на био млечен продукт - йогурт" в ПИ № 72624.610.44.4, промишлена зона, ул. "Ан. Стоянов" 2, гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "БИО МИЛК ДОБРИЧ" ООД

       Публикувано на 14.03.2016г.

       

 

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А:

  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на  водовземно съоръжение-тръбен кладенец" на площадка отредена за производство на етерични масла и ароматни води от тревни култури в ПИ 72624.604.1045 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

 

       Възложител  –  "ЕСТЕРЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

 

       Публикувано на 23.03.2016г.

 

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на водовземно съоръжение тръбен кладенец" в ПИ 72624.90.46 в землището на гр. Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "АНТИМОН 2" ЕООД

       Публикувано на 24.03.2016г.

       

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредба за условията и редаза извършване на оценка за въздействието върху ололната среда (ОВОС) (ДВ, бр. 3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла и ароматни води от тревни култури" в ПИ 72624.604.1045 с площ в землището на гр. Добрич урбанизирана територия с начин на трайно ползване се намира в стая 420, Община град Добрич. 

       Възложител  –  "ЕСТЕРЕ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

       Публикувано на 10.07.2015г.

       

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр88/2000г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията по Проект за СОЗ около тръбен кладенец ТК "Управление на отпадъците - Стожер", намипащ се в ПИ 000056, в землището на с. Стожер, община Добрич, област Добрич, с разрешително за водовземане от подземни води 21590126/11.09.2011г за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич се намира в стая 420, Община град Добрич, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 ч. 

       Възложител  – СНЦ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, РЕГИОН ДОБРИЧ" 

       Публикувано на 02.02.2015г.

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  

       На основание чл. 6, ал. 1 и във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ, бр.3/2006г.), Община град Добрич   

С Ъ О Б Щ А В А  

       Информацията за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за изясняване на обществения интерес и изразяване на становище от страна на обществеността на град Добрич за инвестиционно предложение за "Площадка за дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, разкомплектоване на ИУМПС, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, разглобяване на ИУЕЕО, негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, хартия, картон, пластмаса и други неопасни отпадъци"в поземлен имот с идентификатор 72624.454.18 в землището на гр. Добрич,  се намира в стая 420, Община гард Добрич. 

       Възложител  – "БУЛМЕТЪЛС" ЕООД

       Публикувано на 24.06.2015г.

Прикачени файлове

Актуално

Община град Добрич: Предстои изпращане на съобщения с информация за дължимите данъци

22.02.2018

Община град Добрич уведомява гражданите, че предстои изпращане на индивидуални съобщения с информация за дължимите данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2018г. и недобори за предходните...

Община град Добрич: Предстои изпращане на съобщения с информация за дължимите данъци
ВИЖ ДОБРИЧ
1° C ясно небе
Нагоре