Аварийно възстановяване на мрежата за уличното осветление на град Добрич

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Аварийно възстановяване на мрежата за улично осветление на територията на Община град Добрич. В поръчката се предвиждат СМР и СРР на електрически инсталации на системата за улично осветление на града, със срок на изпълнение до 31.12.2012 год.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем:

Обхватът на поръчката включва изпълнението на всички мероприятия по аварийно възстановяване чрез извършване на строително-монтажи и строително-ремонтни работи по уличното осветление на град Добрич. Предметът на поръчката включва извършването на аварийно възстановяване на таблата за уличното осветление, захранващата и стълбовата мрежа, осветителните тела, както и отстраняване на аварии по съоръженията, в следствие на ПТП.

 

Прогнозна стойност без ДДС:

75 000 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изисквания за изпълнение на поръчката:

(Минимални изисквания)

1.       Участникът да е изпълнил точно и добросъвестно поне 3 договора с дейност, сходна с предмета на поръчката през последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.);

2.       Участникът да има на разположение минимален състав на експертите ангажирани в изпълнение на поръчката от 4 (четири) човека, включващ:

-        технически ръководител - 1 брой;

-        електромонтьор - 2 броя;

-        машинист на автостълба или автоплатформа  - 1брой;

3.       Експертите, ангажирани с изпълнение на поръчката трябва да отговарят на следните изисквания за професионална квалификация и професионален стаж:

-        технически ръководител - придобита V квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби и мрежи - минимум 5 години професионален стаж;

-        електромонтьори 2 броя - придобита ІV квалификационна група по безопасност при работа с електрически уредби и мрежи - минимум 3 години професионален стаж;

-        машинист на автостълба или автоплатформа - минимум 2 години професионален стаж;

4.       Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

-        Автостълба или автоплатформа с минимална работна височина 17 м - 1 бр.;

-        Електроагрегат подвижен до 5 kW - 1 бр.;

-        Автомобил лекотоварен с минимална товароподемност 1,0 тон - 1 бр.

5.       Участникът да има на свое разположение собствена или наета (договорът за наем да е с продължителност минимум срока на изпълнение на договора по обществената поръчка, а именно до 31.12.2012 г.) материално-техническа база на територията на град Добрич за престой и гариране на техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка.

6.       Участникът да има на свое разположение собствено или наето (договорът за наем да е с продължителност минимум срока на изпълнение на договора по обществената поръчка, а именно до 31.12.2012 г.) обособено самостоятелно работно място на територията на град Добрич, оборудвано с телефон за координиране на експлоатационно-ремонтните и аварийно-възстановителните работи. 

 

Критерии за възлагане:

Икономически най-изгодна оферта

 

Показатели за оценка на офертите:

Показатели за оценка:

А - Цена на строително-монтажни работи - тежест 60%  - максимален брой точки - 60

В - Ценообразуващите показатели - тежест 40% - максимален брой точки - 40

 

Срок за получаване на офертите:

Дата: 27.04.2012 г.

Час: 17:00

 

Допълнителна информация:

Приложение към поканата:

1.       Техническа спецификация;

2.       Оферта - образец;

3.       Приложение 1 - Единични цени на видовете СРР/СМР, придружени с анализи на единичните цени;

4.       Приложение 2 - Ценообразуващи показатели;

5.       Методика

 

Лица за контакти:

Елена Анастасова

ул."България"-12

тел. 058/ 601 - 209

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Прикачени файлове

Актуално

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред

21.01.2021

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред, изискванията към шума в жилищни сгради, опазването на общинската собственост, инфраструктура и околната среда на територията на Община град...

Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за осигуряване на обществения ред
ВИЖ ДОБРИЧ
6.81° C ясно небе
Нагоре