Строително – монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич” с обслужваща част в УПИ II, кв.12 по плана на ЦГЧ град Добрич

 

Община град Добрич открива процедура по възлагане на обществена поръчка -

"Строително - монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич" с обслужваща част в УПИ II, кв.12 по плана на ЦГЧ град Добрич"

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка "Строително - монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич" с обслужваща част в УПИ II, кв.12 по плана на ЦГЧ град Добрич".

Жилищната сграда ще е с височина от 9 етажа, първите два от които са заети от обслужваща част-магазини, частично излизащи от контура на жилищните етажи. Отделянето на високите и ниски части става с делатационни фуги. На приземният етаж под жилищната част е развит паркинг с един подход.

Техническият проект на обекта може да се разглежда на място от 8 - 12 часа в Община град Добрич, ул. България 12, стая 405, тел. 058 600705, инж. Галина Николова.

 

Количество или обем на поръчката:

Общият брой на апартаментите е 42.

Общата застроена квадратура на строежа е 1422,71 м2 и разгъната застроена квадратура 7555,39 м2.

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на 30 000 лева.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора е 1 %.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и за срок не по-кратък от гаранционния срок за извършените СМР.

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Финансирането е осигурено от Община град Добрич. Плащането ще се извършва по банков път, по начин определен в проекта на договора.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

- За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

- Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция. Срокът на банкова гаранция за участие следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата;

- Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

- Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител;                     

- Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда;

- Декларация за запознаване с условията на поръчката;

- Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора; 

- Декларация за спазване политиката по управление на околната среда;

- Сведения за участника - съгласно приложения образец;

- Срок за изпълнение на поръчката - /следва да бъде съгласно посочения в обявлението  - посочва се в офертата/заявлението - съгласно приложението;

- Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие;

- Попълнено и подписано заявление /оферта/ за участие, съгласно приложения към документацията образец;

- Документ за закупена документация - заверено копие.

 

Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. За чуждестранни участници посочените документи трябва да са издадени от държавата, в която съответния участник е установен. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансово си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ.

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

-  Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за 2006, 2007 г. и 2008 г.;

- Справка - Декларация за приходите от дейността, предмет на обществената поръчка за последните 3 /три/ години (2006, 2007, 2008 г.);

-  Копие от сключена  застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ.

 

Минимални изисквания:

- участникът следва да има положителен годишен финансов резултат за последните три години (2006, 2007г. и 2008 год.), а в случай на обединение - на всеки един от участниците в него за всяка от последните три финансови години да бъде с положителен финансов резултат;

- участникът следва да има минимален общ оборот от строителство -  8 000 000 лв. за последните три години (2006, 2007г. и 2008 год.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;

- застраховката за професионална отговорност следва да е на строителя и да е със срок съответстващ на срока на изпълнение на СМР.


Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

 • Декларация със списък на основните договори за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка/, изпълнени през последните 5 години - 2005, 2006, 2007, 2008, 2009г. /на обекти с площ РЗП-8000 кв.м. минимум 5 обекта за последните пет години/. За кандидатите започнали по късно дейността си - за последните три години - 2007, 2008 и 2009г. /на обекти с площ РЗП-8000 кв.м. - минимум 3 обекта за последните 3 години/. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение и стойност с ДДС на договора, описание на дейностите. Задължително се прилагат и референции от съответните възложители от списъка;
 • Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника и на ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на строителството - заверени от кандидата/участника в настоящата процедура копия /доказва се с копия на дипломи, удостоверения, професионална автобиография и др./
 • Копие от Удостоверение от Централния професионален регистър на камарата на строителите и талон към удостоверението - нотариално заверени, за първа група строежи вписани съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, отговарящи на трета категория строежи съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ.
 • Списък - декларация с данни за квалифицираните работници, технически персонал и ръководни служители на кандидата или участника, които ще участват при изпълнение на поръчката, включително тези отговарящи за контрола на качеството.
 • Опис - справка за средно списъчна численост на персонала по категории, наети по трудови договори за последните три години /доказва се със справка за актуалното състояние на действащите трудови договори за 2007, 2008, 2009г./;
 • Наетият технически персонал да притежава необходимата правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно - квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност - кофражисти, зидари, ВиК, Ел, и поне две години трудов стаж (кранисти, кофражисти, зидаро - мазачи, арматуристи, фаянсаджии, водопроводчици, ел. монтьори, дограмаджии/ доказва се с копия на удостоверение за професионална квалификация и т.н.);
 • Кандидата/участника да разполага с необходимия квалифициран екип, на ръководните му служители, което се описва в декларация и се доказва с документи удостоверяващи образование и професионална квалификация:

  - за техническо ръководство на строежа - строителни инженери или средно специално строително образование на поне двама с доказан трудов стаж най-малко 5 години на позиция ръководител на строеж;

 - за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти, влагани в строежите, със съществените изисквания за безопасност;

 - за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд;

 - за организиране изпълнението на дейности по управление при кризи;

 • Опис-декларация с описание на техническото оборудване, механизация и инвентар, което ще бъде използвано за конкретната поръчка, придружено с документи удостоверяващи право на собственост или договор за наем;
 • Декларация за притежаване на собствено от кандидата оборудване за изпълнението на строителните работи по видове, брой и технически параметри;
 • Опит с обекти, сродни с обекта на поръчката. Описва се в декларация придружена от снимков материал и референции като доказателство за доброто изпълнение на поръчката;
 • Участника следва да представи копие от сертификат по ISO 9001-2000 /за жилищно, административно и инфраструктурно строителство/, валиден до края на 2010г;
 • Участника следва да представи копие от сертификат за въведена система за управление на здравето и безопасността при работа BS OHSAS 18001:2007;
 • Описание на мерките за опазване на околната среда, които участника ще приложи при изпълнение на поръчката.

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да има средно списъчна численост на персонала нает по трудови договори не по-малко от 40  човека за предходната година - 2009г./;

- Участникът следва да има складова база на територията на област Добрич - собствена /доказва се с договор за покупко-продажба или нотариален акт/ или наета /доказва се с договор за наем/;

- Участникът следва да притежава минимум: техника за земни работи - 2 бр., техника за уплътняване - 1 бр., самосвали /камиони/ 2бр., мачтови подемници - 2 бр., кран - 1 бр. (собствен или нает) или бетон помпа - 1 бр. (собствена или наета), рамково строително скеле комплект, кофраж, машини от тип „малка строителна механизация" и др - /доказва се с фактури/;

- Участникът е необходимо да е въвел в експлоатация през последните три години - 2007, 2008 и 2009г. - 50 броя жилища - копие от разрешение  за ползване на свое име или Протокол образец 16 - за установяване на годността за използване на строежа /частта, етапа от него/ - нотариално заверени;

- Участникът следва да опише минимум три мерки за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката.

 

 

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 22.03.2010 г.

Цена на офертата: 180 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 180 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 01.04.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 02.04.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

 

Лица за контакти:

инж. Галина Николова и Здравка Иванова

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Заседанието на журито за избор на лого на град Добрич се отлага

21.11.2018

Насроченото за 23.11.2018 г. заседание на журито, което трябва да оцени и класира постъпилите предложения за туристическо лого на град Добрич се отлага поради обективни причини. Новата дата на заседанието ще бъде обявена допълнително.

Заседанието на журито за избор на лого на град Добрич се отлага
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C умерен дъжд
Нагоре