Изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел във вътрешноквартални пространства и отделни жилищни групи

 

Описание на обекта на обществената поръчка:

Обществена поръчка "Изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел във вътрешноквартални пространства и отделни жилищни групи".

Обществената поръчка включва изпълнение на дейностите по изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел на следните под обекти:

- „Междублоково пространство между ул."Васил Левски", ул."Любен Каравелов", ул."Васил Априлов" и ул."Адриана Будевска";

- „Околоблоково пространство на ЖСК „Рубин" по ул."Река Тимок";

- „Околоблоково пространство на блок №8 по ул."Екзарх Йосиф";

- „Междублоково пространство между ул."Сан Стефано", ул."Захари Стоянов", ул."Панайот Хитов" и ул."Даскал Димитър Попов";

- „Подходи към жилищна група по ул."Сан Стефано" №10";

- „Околоблоково пространство на ЖСК „Топлина" по ул."Кирил и Методий";

- „Пешеходен подход от бул."Трети март" към жилищни блокове 41, 42, 43 по ул."Иван Кършовски";

- „Междублоково пространство между бул."Добруджа", ул."Отец Паисий", ул."Климент Охридски" и ул."Иларион Макариополски";

- „Междублоково пространство между ул."Славянска", ул."Вихър" и ул."Полковник Дрангов";

- „Междублоково пространство между ул."Отец Паисий", ул."Райна Княгиня" и ул."Вихър";

- „Междублоково пространство между ул."Вардар", ул."Александър Стамболийски", ул."Генерал Скобелев" и ул."Генерал Гурко";

- „Междублокови пространства между бул."Русия", ул."Дунав" и ул."Вардар";

- „Междублокови пространства в ЖК „Христо Ботев", блокове 3,4,6,8,9 - северно от ул."Христо Ботев" и блокове 1,2,5 - южно от ул."Христо Ботев";

- „Околоблоково пространство на ЖСК „Столетов" по ул."Каменица" и ул."Боряна";

- „Междублокови пространства в ЖК "Строител";

- „Междублоково пространство в ЖК „Иглика" бл. 4 и 5;

- „Околоблоково пространство на бл. 46 в ЖК "Добротица";

- „Пешеходна пътека от бул."Русия" до бл. 26 в ЖК „Дружба" 3 и подход към бл. 26, и околоблоково пространство на бл. 26".

 

Място на изпълнение на поръчката:

град Добрич

 

Общо количество или обем на поръчката:

Очакван обем бетонови настилки 80 000 кв. м.

в цифри: 4129000 BGN

 

Условия за участие

Условия свързани с изпълнение на поръчката

Изискуеми депозити и гаранции:

Гаранцията за участие е в размер на:

Гаранцията за участие е в размер на 40 000 лева.

Гаранцията за участие се  представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и със срок не по-кратък от срока на валидност на офертата;

Гаранция за изпълнение на договора е 5 %.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

Парична сума, внесена по сметка на "Общинска банка" АД клон Добрич, IBAN BG 71 SOMB 91303310000501 BIC SOMBBGSF, титуляр Община град Добрич или оригинал на банкова гаранция на същата стойност и при условията посочени в указанията

 

Условия и начин на финансиране и плащане:

Плащането ще се извършва по банков път, по начин определен в проекта на договора.

 

Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Необходимо е създаването на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение на физически и /или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. 

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението (консорциума) са отговорни, заедно и поотделно по закон за изпълнението на договора; че водещият член на обединението (консорциума) е упълномощен да получава указания за и от името на всеки член на обединението (консорциума); че изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението (консорциума), и че всички членове на обединението (консорциума) са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението (консорциума) трябва да определят едно лице, което да представлява обединението (консорциума) за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.

 

Други особени условия:

Отстраняват се участици, за които са налице обстоятелствата по чл.47 , ал.1, 2 и 5 от ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение (консорциум), или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

Условия за участие

 

Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;

2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

3. За доказване на регистрация в професионални и търговски регистри за чуждестранни участници /кандидати/ е необходимо да се представят документи издадени от държавата, в която съответния участник/кандидат е установен или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

4. Документ за гаранция за участие, в зависимост от формата, която участникът е избрал  /парична сума или банкова гаранция / - оригинал на платежния документ или оригинал на банковата гаранция. Срокът на банкова гаранция за участие следва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата;

5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно приложените към документацията образци;

6. Декларация по чл.56, ал.1 т.7 от ЗОП за ползване или не на подизпълнител. Когато за изпълнение на обществената поръчка се предвижда участие на подизпълнител/и, се попълва Декларация за съгласие от подизпълнителят/ите - съгласно приложения към документацията образец;                     

7. Декларация по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП за минимална цена на труда;

8.   Декларация, че участникът е запознат с условията на поръчката;

9.   Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекто - договора; 

10. Декларация за спазване политиката по управление на околната среда;

11. Сведения за участника - съгласно приложения образец;

12. Попълнена и подписана Оферта за участие, съгласно приложения към документацията образец;

13. Ценово предложение - попълва се приложение образец към документацията за участие;

14.  Документ за закупена документация - заверено копие.

       Документите трябва да бъдат представени във вида и формата, посочени в указанията за подготовка на офертата. Непредставянето на някой от горепосочените документи е основание за отстраняване на участника!

 

Икономически и финасови възможности

Изискуеми документи и информация:

15.  Доказателства за икономическото и финансово състояние:

 • Заверено копие от Баланс и Отчет за приходи и разходи за 2007, 2008 г. и 2009 г. - в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;
 • Справка - Декларация за приходите от дейността, предмет на обществената поръчка за последните 3 /три/ години (2007, 2008 г. и 2009 год.) - в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;
 • Копие от застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ;
 • Копие на документ за наличност по банкова сметка и/или удостоверение от банка за осигурена кредитна линия или друг документ, удостоверяващ достъпа до осигурения финансов ресурс.

 

Минимални изисквания:

- участникът следва да има положителен годишен финансов резултат за всяка от последните три години (2007, 2008 г. и 2009 год.), като при обединение /консорциум/ се отнася за всеки от членовете му;

- участникът следва да има минимален общ оборот от дейност сходна с предмета на поръчката не по-малко от:  10 000 000 лв. за всяка от последните три години (2007, 2008 г. и 2009 год.);

- Застраховка за професионална отговорност на участника валидна за срока на валидност на офертата;

- Участникът следва да докаже достъп до осигурен финансов ресурс в размер на 50 % от стойността на поръчката.

     В случай на участие на обединение минималните изисквания се отнасят до обединението като цяло.

 

Технически възможности

Изискуеми документи и информация:

16. Доказване на техническите възможности и/или квалификацията на кандидатите или участниците:

 • Копие от Удостоверение от Централния професионален регистър на камарата на строителите и талон към удостоверението - нотариално заверени, за съответната група строежи вписани съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ;
 • Заверени копия от актуални сертификати за внедрени от участника: Система за управление на качеството ISO 9001 - 2008, Система за управление на здравето и безопастостта при работа BS OHSAS 18001:2007 и Системи за управление на околната среда ISO 14001 - 2004;
 • Декларация със списък на основните договори за поръчки /сродни с предмета на настоящата поръчка/, изпълнени през последните 5 години. За кандидатите започнали по късно дейността си - за последните три години. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя, предмет на договора, срок на изпълнение и стойност с ДДС на изпълнените СМР по договора, описание на дейностите. Задължително се прилагат и референции от възложителите по посочените договори;
 • Опис - декларация с описание на техническото оборудване, механизация и инвентар, което ще бъде използвано за конкретната поръчка, придружено с документи удостоверяващи право на собственост или договор за наем;
 • Списък - декларация с данни за техническия персонал и ръководни служители на кандидата или участника, които ще участват при изпълнение на поръчката, включително тези отговарящи за контрола на качеството, както и документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника, на ръководните му служители, на техническите лица, които ще отговарят за извършването на строителството - заверени от кандидата/участника в настоящата процедура копия /доказва се с копия на дипломи, удостоверения, професионална автобиография и др./;
 • Опис - справка за числеността на персонала по категории, наети по трудови договори към 31 април 2010 г. /доказва се със справка за актуалното състояние на действащите трудови договори/ да не са по-малко от 150 човека;
 • Линеен график за изпълнение на поръчката;
 • Описание на мерките за опазване на околната среда, които участникът ще приложи при изпълнение на поръчката по отношение на замърсяване на околните пространства, запрашаване и намаляване нивата на шум.

 

Минимални изисквания:

- Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за втора група строежи, съгласно чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, отговарящи на четвърта категория строежи съгласно чл.137, ал.1  от  ЗУТ;

- Участникът следва да притежава сертификати за внедрени: Система за управление на качеството ISO 9001, Система за управление на здравето и безопасността при работа 18001 и Системи за управление на околната среда 14001 с обхват предмета на поръчката;

- Участникът следва да има доказан опит в изпълнението на настилки от бетонови павета /да има изпълнени минимум 5 000 м2 настилки от бетонови павета през последните три години 2007, 2008, 2009 г./. Изпълнението се доказва с референции от възложител или копия от протокол обр.19, от които да е видно изпълненото количество настилки;

- Кандидатът/участникът да разполага с необходимия квалифициран екип, на ръководните му служители, което се описва в декларация и се доказва с документи  удостоверяващи образование и професионална квалификация:

- 1 ръководител на обект с висше образование в областта на строителството, професионален опит по специалността - мин. 10 години и изпълнени като ръководител обект поне 5 обекта с подобен характер;

- Участникът следва да покаже сформирани  минимум 12 /дванадесет/ екипа, за работа по отделните подобекти, съответно с един технически ръководител на съответния подобект и необходимите работници и специалисти. Всеки от екипите следва да е съставен от минимум по пет строителни работника, двама машинисти на пътно строителни машини и двама шофьори.

Техническият персонал да притежава необходимата правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно - квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност. (доказва се с копия на документи  удостоверяващи образование и професионална квалификация);

- Участникът следва да разполага със следното минимално необходимо за изпълнение на поръчката /собствено или наето/ оборудване , механизация и съоръжения:

-        Изкопно-товарачни машини - 12 бр.

-        Уплътнителна техника (валяци, виброплочи) - 12 бр.

-        Автогрейдери - 4 бр.

-        Фугорезачки - 3 бр.

-        Бетоновози - 2 бр.

-        Самосвали - 24 бр.

-        Машина за полагане на бетонови павета - 2 бр.

-        Наличие на складова база с доказано предназначение на територията на Община Добрич - собствена /доказва се с договор за покупко-продажба или нотариален акт/ или наета /доказва се с договор за наем - нотариално заверен/;

-        Наличие на бетонов възел - собствен /доказва се с договор за покупко-продажба или нотариален акт/ или нает /доказва се с договор за наем - нотариално заверен/ или нотариално заверен договор с производител за доставка (копие на договор);

-        Наличие на акредитирана строителна лаборатория - собствена /доказва се с валиден сертификат за акредитеция/ или наета /доказва се с договор за наем - нотариално заверен/ и или нотариално заверен договор с акредитирана лаборатория за извършване на услуги;

- Участникът следва да опише минимум по 3 /три/ мерки за всеки един от компонентите за опазване на околната среда, които ще приложи при изпълнение на поръчката.

      В случай на участие на обединение минималните изисквания се отнасят до обединението като цяло.

 

Условия за получаване на докуменацията за участие:

Получаване до: 28.06.2010 г.

Цена на офертата: 50 лв.

Час: 17:00

 

Условия за получаване и начин на плащане:

Документацията за участие се получава всеки работен ден от 08:00 - 17:00 часа в Центъра за услуги и информация /ЦУИ/ в сградата на Община град Добрич срещу документ за закупена документация в размер на 50 лв., внесени в касата на ЦУИ. Лицата имат право да я разгледат на място преди да я закупят.

 

Срок за подаване на документите:

Дата: 08.07.2010 г.

Час: 17:00

 

Условия при отварянето на офертите:

Дата, час и мястo:

Дата: 09.07.2010 г.

Час: 10.00

Място: Малка заседателна зала на Община град Добрич

 

Лица за контакти:

Маргарита Илиева и Веселин Ганев

ул."България"-12

тел. 058/ 600 - 001

факс: 058/ 600 - 166

e-mail: dobrich@dobrich.bg

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
4.01° C тъмни облаци
Нагоре